Spremembe kontnih okvirov

23.01.2010 0

Na podlagi 16. člena Zakona o revidiranju, ZRev-2 (Uradni list RS, št. 65/08) in 54. člena Zakona o gospodarskih družbah, ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 in 83/09) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 117. seji 17. 12. 2009 sprejel

S P R E M E M B E K O N T N E G A O K V I R A
za gospodarske družbe

V Kontnem okviru za gospodarske družbe (Uradni list RS, št. 104/08 …

Preberi do konca - Spremembe kontnih okvirov

Kontni okvir za nepridobitne organizacije pravne osebe zasebnega prava

23.01.2010 0

RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA

00 – NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V tej skupini se izkazujejo premoženjske pravice, odloženi stroški razvijanja, druga neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve ter popravek in oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev.

01 – NALOŽBENE NEPREMIČNINE
V tej skupini se izkazujejo naložbene nepremičnine, njihov popravek vrednosti in oslabitev njihove vrednosti.

02 – NEPREMIČNINE
V tej skupini se izkazujejo zemljišča, zgradbe in nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi posebej glede na izbrani model vrednotenja.…

Preberi do konca - Kontni okvir za nepridobitne organizacije pravne osebe zasebnega prava

Kontni okvir za društva in invalidske organizacije

23.01.2010 0

RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA

00 – NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V tej skupini se izkazujejo premoženjske in druge pravice, druga neopredmetena sredstva, odloženi stroški razvijanja in dolgoročne aktivne časovne razmejitve ter popravek in oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev.

01 – NEPREMIČNINE
V tej skupini se izkazujejo vrednosti zemljišč in zgradb ter popravek vrednosti nepremičnin zaradi amortiziranja, katerih doba koristnosti je omejena, pa tudi vrednosti nepremičnin, pridobljenih na podlagi finančnega najema in popravek njihovih vrednosti zaradi amortiziranja.…

Preberi do konca - Kontni okvir za društva in invalidske organizacije

Kontni okvir za zadruge

23.01.2010 0

00 – NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V tej skupini se izkazujejo dobro ime, odloženi stroški razvijanja, premoženjske in druge pravice, druga neopredmetena sredstva, njihov popravek vrednosti in oslabitev njihove vrednosti ter dolgoročne aktivne časovne razmejitve.

01 – NALOŽBENE NEPREMIČNINE
V tej skupini se izkazujejo naložbene nepremičnine, njihov popravek vrednosti in oslabitev njihove vrednosti.

02 – NEPREMIČNINE
V tej skupini se izkazujejo zemljišča, zgradbe in nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi posebej glede na izbrani model vrednotenja.

03 …

Preberi do konca - Kontni okvir za zadruge

Kontni okvir za male samostojne podjetnike posameznike

23.01.2010 0

00 – NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V tej skupini se izkazujejo odloženi stroški razvijanja, premoženjske in druge pravice, druga neopredmetena sredstva, njihov popravek vrednosti in oslabitev njihove vrednosti ter dolgoročne aktivne časovne razmejitve.

01 – NALOŽBENE NEPREMIČNINE
V tej skupini se izkazujejo naložbene nepremičnine, njihov popravek vrednosti njihovi popravki vrednosti in oslabitev njihove vrednosti.

02 – NEPREMIČNINE
V tej skupini se izkazujejo zemljišča, zgradbe in nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi posebej glede na izbrani model vrednotenja.…

Preberi do konca - Kontni okvir za male samostojne podjetnike posameznike

Kontni okvir za gospodarske družbe

23.01.2010 0

00 – NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V tej skupini se izkazujejo dobro ime, odloženi stroški razvijanja, premoženjske in druge pravice, druga neopredmetena sredstva, njihov popravek vrednosti in oslabitev njihove vrednosti ter dolgoročne aktivne časovne razmejitve.

01 – NALOŽBENE NEPREMIČNINE
V tej skupini se izkazujejo naložbene nepremičnine, njihov popravek vrednosti in oslabitev njihove vrednosti.

02 – NEPREMIČNINE
V tej skupini se izkazujejo zemljišča, zgradbe in nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi posebej glede na izbrani model vrednotenja.

03 …

Preberi do konca - Kontni okvir za gospodarske družbe