Vlada ne daje soglasja k Sklepu Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za izvedbo izredne uskladitve pokojnin v letu 2015

starejsiSvet Zavoda za pokojninsko in Slovenije je na svoji 8. seji dne 26. 2. 2015 sprejel sklep za izvedbo izredne uskladitve pokojnin v letu 2015. Svet Zavoda je Vladi Republike Slovenije predlagal, da poda soglasje k navedenemu sklepu.

Vlada razume pobudo Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za izvedbo izredne uskladitve pokojnin v letu 2015 in ji načelno ne nasprotuje. Kljub navedenemu pa opozarja, da javnofinančno stanje v letu 2015 ne dopušča povečevanja odhodkov pokojninske blagajne oziroma povečevanja transferja državnega proračuna Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Vlada tudi pojasnjuje, da je bilo v primerjavi z letom 2014 zagotovljenih za 21 milijonov evrov več sredstev za izplačilo letnega dodatka, saj se je le-ta izplačal v štirih različnih višinah, glede na razrede, ki so določeni na podlagi višine , in sicer vse do 750,00 evrov.
Prav tako je potrebno opozoriti, da se skladno s ciljem uravnoteženja javnih financ v letošnjem letu poleg pokojnin niso uskladili tudi transferji posameznikom in gospodinjstvom, prav tako tudi ne javnih uslužbencev. Takšen ukrep neuskladitve se je nanašal na vsa izplačila in transferje, ki se izplačujejo iz javnih blagajn in državnega proračuna, s čimer se je zasledovalo tudi enako obravnavanje vseh posameznikov.

Vlada je sicer na dopisni seji 25. 9. 2015 sprejela besedilo predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, v katerem je določila, da se izredna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov izvede januarja 2016 v višini 0,7 odstotka.

Vir: MDDSZ

Sorodni članki: