Neopredmetena sredstva

Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično ne obstaja. Praviloma je neopredmeteno dolgoročno sredstvo. Neopredmetena sredstva, katerih posamične vrednosti ne presegajo 5oo EUR, se lahko štejejo kot strošek v obdobju, v katerem jih podjetje pridobi.

Neopredmetena osnovna sredstva so le tista neopredmetena dolgoročna sredstva, ki soustvarjajo poslovne zmogljivosti in niso zgolj postavke dolgoročnih časovnih razmejitev (patenti, licence, blagovne znamke in podobno).

Za pripoznanje posameznega sredstva kot neopredmetenega sredstva morata biti izpolnjena dva pogoja in za nekatere …

Preberi do konca - Neopredmetena sredstva

Nadomestni deli

Nadomestni deli se računovodsko obravnavajo v skladu z dejansko namembnostjo. Nadomestni deli večjih vrednosti se praviloma obravnavajo kot opredmetena osnovna sredstva, ki se amortizirajo ne glede na začetek uporabe. Taki, ki se uporabljajo pri enem samem osnovnem sredstvu, pa se amortizirajo v dobi koristnosti tega sredstva.…

Preberi do konca - Nadomestni deli

Drobni inventar

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 EUR, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar.
V SRS1 je predpisana možnost, da se stvari drobnega inventarja, katerih posamične nabavne vrednosti ne presegajo 500 EUR, razporedijo med material (o tem odloča podjetje samo).…

Preberi do konca - Drobni inventar

Poslovni najem

Najemi, ki niso finančni, so poslovni. Podjetje najemodajalec izkazuje premičnine, ki so predmet poslovnega najema, med opredmetenimi osnovnimi sredstvi, nepremičnine (zemljišča in zgradbe) pa med opredmetenimi osnovnimi sredstvi le, če ne izpolnjujejo pogojev za uvrstitev med naložbene nepremičnine.
Amortizira jih v skladu z običajnimi računovodskimi usmeritvami. To pomeni, da mora biti amortiziranje teh sredstev usklajeno z amortiziranjem drugih podobnih opredmetenih osnovnih sredstev.…

Preberi do konca - Poslovni najem
1 137 138 139 140 141 143