Finančni najem

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazuje podjetje najemnik tudi sredstva, pridobljena na podlagi finančnega najema, razen če izpolnjujejo pogoje za uvrstitev med naložbene nepremičnine.
Finančni najem je najem, pri katerem se pomembna tveganja (možnost izgub zaradi neizrabljenih zmogljivosti ali tehnološke zastarelosti, nihanj donosov zaradi spreminjajočih se gospodarskih okoliščin…) in pomembne koristi (dobički, ki jih bo sredstvo prinašalo z uporabo, dobički iz povečanja vrednosti ali iztrženja preostale vrednosti), povezani z lastništvom nad najetim opredmetenim osnovnim sredstvom, prenesejo na najemnika. Lastninska

Preberi do konca - Finančni najem

Opredmeteno osnovno sredstvo

Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju.
Predpisana sta dodatna pogoja za prepoznavanje opredmetenega osnovnega sredstva:

  • verjetnost, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim, in
  • možnost, da se njegova nabavna vrednost zanesljivo izmeri.
Preberi do konca - Opredmeteno osnovno sredstvo

Sistem javnih financ

Javne finance zajemajo celotno strukturo instrumentov in odnosov, ki urejajo javno financiranje iz proračunskih sredstev. Javnofinančni tokovi zajemajo štiri blagajne javnih financ, ki tvorijo globalno bilanco javnih financ države.

Te štiri blagajne so;

  • državni proračun,
  • občinski proračuni,
  • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije in
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije.

Vse štiri blagajne skupaj potrošijo skoraj polovico ustvarjenega bruto družbenega proizvoda. Ta sredstva oblastveni organi zagotovijo s predpisovanjem davkov in drugih obveznih dajatev.

Državni in

Preberi do konca - Sistem javnih financ

Novi Zakon o davčnem postopku – bistvene novosti in spremembe

Predstavljamo bistvene spremembe, ki jih prinaša novi Zakon o davčnem postopku (v nadaljevanju: ZDavP-2), objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 117, z dne 16. 11. 2006. Obravnavani zakon je začel veljati dne 17. 11. 2006, uporabljal pa se bo od 1. 1. 2007, razen za primere, ki so izjemoma urejeni v prehodnih določbah.

Prvi del zakona: Splošno

Splošne določbe

V davčnem postopku kot posebnem upravnem postopku je treba upoštevati temeljna načela upravnega postopka, ki jih ureja splošni upravni …

Preberi do konca - Novi Zakon o davčnem postopku – bistvene novosti in spremembe

Preimenovanje Združenja računovodskih servisov v Zbornico računovodskih servisov s 1.1.2009

08.01.2009 0

Združenje že od ustanovitve dalje deluje predvsem na zaščiti interesov svojih članov, tako na strokovnem kot tudi na poslovnem področju.

S statutom GZS je združenjem dejavnosti dana samostojnost, pa tudi možnost, da nastopajo z imenom »zbornica«. Ker menimo, da ime zbornica primerneje izraža vsebino delovanja našega združenja, je UO na svoji 17. seji, dne 5.11.2008 sprejel sklep o preimenovanju združenja v Zbornico računovodskih servisov.

Ob tem želimo poudariti, da pravne podlage za delovanje zbornice ostajajo nespremenjene, saj še …

Preberi do konca - Preimenovanje Združenja računovodskih servisov v Zbornico računovodskih servisov s 1.1.2009
1 138 139 140 141 142 143