Obračun davka od dohodkov pravnih oseb – pravilnik in obrazci (od 1.1.2010)

1. člen
S tem pravilnikom se določa obrazec za izračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologija za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologija za izpolnjevanje prilog (davčni obračun) in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

2. člen
(1) Zavezanec predloži davčnemu organu davčni obračun na obrazcu DDPO, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del, katerega izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca DDPO, ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.

(2) Zavezanec …

Preberi do konca - Obračun davka od dohodkov pravnih oseb – pravilnik in obrazci (od 1.1.2010)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2G)

1. člen

V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 28/10 – uradno prečiščeno besedilo) se v 33. členu doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona, nerezident ne plačuje dohodnine od obresti na dolžniške vrednostne papirje, ki jih izda gospodarska družba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi v Sloveniji, če:

1. ne vsebujejo opcije zamenjave za lastniški vrednostni papir (oziroma ne vsebujejo opcije imetnikov, z uresničitvijo katere dosežejo …

Preberi do konca - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2G)

Zakon o dohodnini – uradno prečiščeno besedilo (ZDoh-2-UPB6)

27.09.2010 0

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja dohodnine.

(2) Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb.

2. člen

(uporaba zakona)

Dohodnina se ugotavlja po določbah zakona, ki velja na dan 1. januarja leta, za katero se dohodnina odmerja, če ni s tem zakonom drugače določeno.

3. člen

(pripadnost dohodnine)

Dohodnina je prihodek državnega proračuna, če ni z zakonom drugače določeno.

II. ZAVEZANEC ZA DOHODNINO IN OBSEG DAVČNE OBVEZNOSTI…

Preberi do konca - Zakon o dohodnini – uradno prečiščeno besedilo (ZDoh-2-UPB6)

Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1)

21.09.2010 0

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet zakona)

(1) Ta zakon ureja kreditne pogodbe, pri katerih kot jemalec kredita nastopa potrošnik ali potrošnica (v nadaljnjem besedilu: potrošnik), ki jemlje kredit pod pogoji in za namen, ki ga določa ta zakon.

(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS (UL L št. 133 z dne 22. 5. 2008, …

Preberi do konca - Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1)

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

13.09.2010 0

I. POGLAVJE

SPLOŠNE DOLOČBE

1.1 Vsebina zakona

1. člen

(vsebina zakona in prenos direktiv EU)

(1) Ta zakon določa ukrepe, pristojne organe ter postopke za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata naslednji direktivi Evropskih skupnosti:

1. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (UL L št. 309 z dne 25. 11. …

Preberi do konca - Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Pravilnik o potrdilu o uničenju motornega vozila in o izjavi o lokaciji vozila

20.08.2010 0

1. člen

Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L št. 269 z dne 21. 10. 2000, str. 34), zadnjič spremenjeno s Sklepom Komisije 2010/115/ES z dne 23. februarja 2010 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (UL L št. 48 z dne 25. 2. 2010, str. 12) določa obliko in vsebino potrdila o uničenju motornega vozila (v nadaljnjem …

Preberi do konca - Pravilnik o potrdilu o uničenju motornega vozila in o izjavi o lokaciji vozila
1 29 30 31 32