Zakon o minimalni plači (ZMinP)

08.08.2010 0

Z A K O N
O MINIMALNI PLAČI (ZMinP)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon določa pravico do minimalne plače, njeno višino in pogoje, pod katerimi se lahko izplačuje prehodni znesek minimalne plače ter način njenega določanja in objave.

2. člen
(opredelitev pravice do minimalne plače)

(1) Delavka oziroma delavec (v nadaljevanju besedila: delavec), ki pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas, ima pravico do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, …

Preberi do konca - Zakon o minimalni plači (ZMinP)

Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj

Na podlagi prvega odstavka 55. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06 in 90/07) in prvega odstavka 61. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 in 90/07) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj

1. člen
(vsebina uredbe)

Ta uredba ureja uveljavljanje davčnih olajšav za raziskave in razvoj v skladu s tretjim stavkom prvega odstavka 55. člena Zakona o davku …

Preberi do konca - Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-H)

18.07.2010 0

1. člen

V Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit in 28/09) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:

»4. člen

(Dolžnost posredovanja podatkov)

Državni organi, nosilci javnih pooblastil, druge pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetnik) ter zasebniki so za namene izvršbe dolžni na zahtevo sodišča ali izvršitelja brezplačno posredovati naslednje podatke, ki se nanašajo na dolžnika:

1. osebno ime,

2. …

Preberi do konca - Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-H)

Akt o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov

11.07.2010 0

S tem aktom se določa podrobnejša pravila o:

  • vzpostavitvi registra transakcijskih računov (v nadaljnjem besedilu: RTR) pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES),
  • vsebini registra transakcijskih računov,
  • povezovanju RTR s Poslovnim registrom Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PRS), centralnim registrom prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: CRP) in davčnim registrom zaradi prevzemanja ažurnih podatkov o imetnikih transakcijskih računov,
  • izpolnjevanju pogojev za izmenjavo podatkov s ponudniki plačilnih storitev,
  • posredovanju podatkov bank in Uprave Republike Slovenije za javna
Preberi do konca - Akt o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov

Zakon o dohodnini – uradno prečiščeno besedilo (ZDoh-2-UPB5)

05.07.2010 0

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja dohodnine.

(2) Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb.

2. člen

(uporaba zakona)

Dohodnina se ugotavlja po določbah zakona, ki velja na dan 1. januarja leta, za katero se dohodnina odmerja, če ni s tem zakonom drugače določeno.

3. člen

(pripadnost dohodnine)

Dohodnina je prihodek državnega proračuna, če ni z zakonom drugače določeno.

II. ZAVEZANEC ZA DOHODNINO IN OBSEG DAVČNE OBVEZNOSTI…

Preberi do konca - Zakon o dohodnini – uradno prečiščeno besedilo (ZDoh-2-UPB5)

Zakon o davku na dodano vrednost – uradno prečiščeno besedilo (ZDDV-1-UPB2)

29.03.2010 0

I. VSEBINA IN OBSEG ZAKONA

1. člen

(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) na ozemlju Republike Slovenije v skladu:

– z Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 347 z dne 11. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2009/69/ES z dne 25. junija 2009 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem …

Preberi do konca - Zakon o davku na dodano vrednost – uradno prečiščeno besedilo (ZDDV-1-UPB2)
1 30 31 32