Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednje velika podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Zasavju

Predmet razpisa: Predmet razpisa so Regijske garancijske sheme (RGS ) za ugodne bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami, navedenimi v prilogi razpisne dokumentacije- Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS .

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Zasavju, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr.

Razpis je namenjen vlagateljem, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Zasavje (upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: , , in .

Upravičeni stroški so:

  • stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in
  • infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
  • stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
  • stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
  • stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
  • stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
  • bruto plača in na novo zaposlenih v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma vročitve odločbe o dodelitvi garancije dalje največ 3 mesece,
  • stroški pridobivanja intelektualnih pravic.

Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko znašajo skupaj največ 20 % višine odobrenega kredita po tem razpisu.

Pogoji za : Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev na upravičenem območju je 1.000.000 EUR. Predviden multiplikator je 4. Skupen garancijski potencial RGS Zasavje znaša 2.000.000 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica

Rok: Razpis je odprt od objave do porabe sredstev oziroma najkasneje do 19. 4. 2018.

Vlagatelj lahko odda vlogo od torka, 3. 5. 2016 dalje.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.

Razpisna dokumentacija: in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada: http://www.regionalnisklad.si/, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa pridobi na sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.

Več: Več o pogojih najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 24, Datum: 1. 4. 2016, Stran: 744

Sorodni članki: