Mikro, malim in srednjim podjetjem v Zasavju na voljo milijon evrov

Slovenski regionalno razvojni sklad je 1. aprila 2016 objavil javni razpis za garancije bančnim posojilom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme Zasavje

Slovenski regionalno razvojni sklad je 1. aprila 2016 objavil javni razpis za garancije bančnim posojilom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme Zasavje. Na voljo je milijon evrov, vlagatelji pa se lahko prijavijo od 3. maja 2016 do porabe sredstev oz. najkasneje do 19. aprila 2018.

Z razpisom želi sklad med drugim pospešiti malega in srednjega gospodarstva ter pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečati investicijske aktivnosti v Pomurju, zmanjšati stopnjo brezposelnosti ter olajšati dostop omenjenim podjetjem do posojil.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja, samostojni , zadruge ter socialna podjetja, ki imajo sedež podjetja ali poslovno enoto na območju občin statistične regije , se pravi v občinah Hrastnik, , in .

Ob tem do prijave garancij med drugim niso upravičeni vlagatelji, ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do sklada, ki so po principu kumulacije izkoristili zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči, ki izvajajo poseben program reševanja in prestrukturiranja ali pa nimajo poravnanih davčnih obveznosti do države.

Predmet prijavljenega projekta so lahko oziroma naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški v povezavi s prijavljenim projektom, vendar največ 20 odstotkov višine odobrenega kredita po tem razpisu.

Projekti morajo imeti vnaprej določeno trajanje, zaključiti se morajo najkasneje v roku enega leta od datuma odločbe o odobritvi , ob tem pa morajo izkazovati pozitivne učinke na vlagateljevo poslovanje.

Najnižje , za katerega se lahko vlagatelji prijavijo v sklopu razpisa, je 8000, najvišje pa 150.000 evrov.

Garancija bo znašala največ polovico odobrenega , najvišji znesek vseh izdanih garancij na posameznega upravičenca pa je 120.000 evrov. bodo imela dobo vračanja osem let, a ne dlje od 19. marca 2025.

Vir: STA, 1. 4. 2016, http://www.sta.si/

Sorodni članki: