Obvestilo o načinu vodenja poslovnih knjig za leto 2009 za samostojne podjetnike

Zavezanci morajo o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig (dvostavno ali enostavno knjigovodstvo) ob začetku poslovanja obvestiti pristojni davčni organ najpozneje v osmih dneh po začetku poslovanja. Zavezanci morajo o spremembi sistema vodenja poslovnih knjig obvestiti pristojni davčni organ najpozneje do 31. decembra tekočega leta za naslednje davčno leto. Med letom se izbrani ne sme spremeniti

Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Uradni list RS 138/2006) in

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Uradni list RS 52/2007)

Vzorec izjave:


Republike Slovenije
Davčni urad ………………
Izpostava ………………..

Ime in sedež obratovalnice ……………………………………
Poslovne enote v drugih občinah ……………………………..
Številka transakcijskega računa……………………….
Davčna številka …………….

V skladu s 3. odstavkom 1. člena Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti (Uradni list RS, št.138/2006, 52/2007) vam pošiljam

OBVESTILO
o načinu vodenja poslovnih knjig za leto 2009

Na podlagi podatkov iz davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za leto 2007 in bilance stanja za leto 2007 sem ugotovil-a, da (obkrožite):
a) presegam
b) ne presegam
vsaj dveh izmed naslednjih meril:
– da povprečno število zaposlenih ne presega 3,
– da so letni prihodki nižji od 42.000 EUR,
– da povprečna vrednost aktive, izračunane kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in na zadnji dan poslovnega leta 2007, ne presega 25.000 EUR.

Zato bom v poslovnem letu 2009 vodil-a poslovne knjige (obkrožite):
a) po sistemu enostavnega knjigovodstva
b) po sistemu dvostavnega knjigovodstva

Poslovne knjige se vodijo:
a) na sedežu obratovalnice
b) pri ……………………….. (ime osebe ali podjetja, ki vodi knjige)

Datum ………

Podpis …………………..

Žig

Vir: DURS

Sorodni članki: