Sprememba zakona o dohodnini

Dne 16. 3. 2009 je bil v Uradnem listu RS, št. 20/09 objavljen Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2D).

1. člen

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 78/08) se v 10. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Ne glede na drugi odstavek 66.a člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08 in 125/08) lahko zavezanec za leta 2008, 2009 in 2010 uveljavlja znižanje davčne osnove za investicije v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V, in v avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO IV, v skladu s 66.a členom zakona.«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Ne glede na prvi, drugi in peti odstavek 54. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS in 125/08 – v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) lahko zavezanec za leto 2008 uveljavlja znižanje davčne osnove po prejšnjem odstavku s predložitvijo popravka obračuna po 54. členu ZDavP-2 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.«

Sprememba zakona o dohodnini se nanaša na olajšave za samostojne podjetnike in velja že za davčni obračun za leto 2008.

Vir: http://www.uradni-list.si/1/content?id=91162

Sorodni članki: