Ajpes letos načrtuje nekaj novosti

, ki zbira podatke o poslovnih subjektih in njihovem poslovanju ter jih ponuja zainteresirani javnosti, letos načrtuje nekaj . Družba v lasti države bo ob tem še naprej usmerjena k povečanju transparentnosti in informiranosti ter k zmanjševanju administrativnih ovir.

Ajpes bo letos na področju zbiranja in obdelave letnih poročil pripravil nove aplikacije za njihovo predložitev po novih slovenskih računovodskih standardih in noveli zakona o gospodarskih družbah, ki se bo uporabljala za letošnje leto.

Načrtuje prenovo Poslovnega registra Slovenije in Registra neposestno zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, po kateri bo možno brezplačno iskanje tudi po dolžnikih in zastaviteljih. Za Slovenijo bo razvil rešitev za izmenjavo podatkov med poslovnim registrom in platformo Evropske komisije za uresničitev direktive glede povezovanja centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb.

V Ajpesu načrtujejo še informacijskih rešitev za izvajanje objav v okviru zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank, registra dejanskih lastnikov v okviru zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je v pripravi, registra nastanitvenih enot v okviru novele zakona o gostinstvu ter evidence nevladnih organizacij v skladu z zakonom o nevladnih organizacijah, ki je v pripravi.

Ajpes poleg javnih storitev – naloge točk , vodenje poslovnega in drugih registrov, uradne objave podatkov, zbiranje, objavljanje in posredovanje letnih in drugih poročil ter statistična raziskovanja in zbiranja podatkov – izvaja tudi tržne .

Vir: STA, 6. 5. 2016, http://www.sta.si/

Sorodni članki: