Za strateška razvojno inovacijska partnerstva 10,5 milijona evrov spodbud

Ministrstvo za in tehnologijo je 14. oktobra 2016 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za podporo strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom na prioritetnih področjih pametne specializacije. Skupaj je na voljo 10,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Namen javnega razpisa je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko povezovanje gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov, ki delujejo na posameznem področju uporabe strategije pametne specializacije, z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji, vključno z razvojem kadrov.

Strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom bodo z zagotavljanjem nematerialnih storitev povezovanja na področju raziskav, razvoja in inovacij prispevali k uspešnejšemu in ambicioznejšemu prodoru slovenskega gospodarstva na globalne trge in tako neposredno prispevali k ciljem strategije pametne specializacije.

Preko okrepljenega sodelovanja se bo spodbudilo povečana skupna podjetij v razvojne projekte na področjih raziskav, razvoja in inovacij, v razvoj človeških virov, vzpostavljanje novih verig vrednosti v Sloveniji in povečan obseg skupnih nastopov na tujih trgih.

Cilj javnega razpisa je vzpostaviti strateško razvojna inovacijska partnerstva na vseh prednostnih področjih uporabe veljavne strategije pametne specializacije.

Prednostna področja so sicer pametna mesta in skupnosti, pametne zgradbe in dom z lesno verigo, mreže za prehod v krožno , trajnostna pridelava hrane, trajnostni , tovarne prihodnosti, zdravje – medicina, mobilnost in razvoj materialov kot končnih produktov.

Najvišja možna višina sofinanciranja za posamezno področje uporabe za celotno obdobje upravičenosti znaša do 870.000 evrov, razen za področje uporabe pametna mesta in skupnosti, kjer največja možna višina sofinanciranja operacije znaša do 1,75 milijona evrov, in za področje uporabe tovarne prihodnosti, kjer bo največje 2,65 milijona evrov. Pod določenimi pogoji se vsi omenjeni zneski lahko povečajo za do milijon evrov.

se izvaja v treh fazah. Na podlagi prijav na prvo fazo javnega razpisa se bodo izbrala strateško razvojno inovacijska partnerstva, ki bodo pripravila akcijske načrte za svoje delovanje. Potrjeni akcijski načrti bodo podlaga za nadaljnje izvajanje aktivnosti strateško razvojnih inovacijskih partnerstev v okviru druge faze javnega razpisa.

Poleg upravljavcev strateško razvojnih inovacijskih partnerstev se lahko v tej fazi predvidi tudi upravljavce posameznih verig vrednosti in horizontalnih mrež v okviru posameznega partnerstva. Nato bo sledila tretja faza, namenjena sofinanciranju izvajanja aktivnosti partnerstev do 30. septembra 2022 – ta bo sicer potekala na podlagi rezultatov vrednotenja delovanja partnerstev, ki se bo izvedlo v letu 2019.

Ministrstvo bo vloge na prvo fazo javnega razpisa odpiralo 21. novembra letos in 13. februarja 2017, odpiranja vlog na drugo fazo javnega razpisa bodo vsak drugi ponedeljek od januarja do novembra 2017, vloge na tretjo fazo razpisa pa se bodo odpirale 13. januarja 2020. Odpiranje vlog ne bo javno.

Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva (v času poslovanja od ponedeljka do četrtka od 9. do 15.30 oz. v petek od 9. do 14.30 ure) najkasneje tri delovne dni pred posameznim odpiranjem vlog.

Podrobnejše informacije in razpisna dokumentacija so na voljo na spletni strani ministrstva.

Vir: STA, 14. 10. 2016, http://www.sta.si/

Sorodni članki: