Avtorska pogodba in podjemna pogodba z delodajalcem

Pojasnilo DURS, št. 42401-112/2005, 31. 1. 2005

DURS v zvezi z vprašanjem, glede obdavčitve dohodkov, prejetih za opravljeno delo na podlagi avtorske pogodbe oziroma podjemne pogodbe, ki ga zaposleni opravi za svojega delodajalca izven obveznosti po pogodbi o zaposlitvi, pojasnjuje naslednje:

Obdavčitev dohodka za stvaritev avtorskega dela v delovnem razmerju

Kot dohodek iz delovnega razmerja se v skladu s 3. točko drugega odstavka 25. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr., 80/04 in 139/04), v nadaljevanju: ZDoh-1, obdavčijo tudi dohodki, ki izhajajo iz avtorskega dela, ustvarjenega iz delovnega razmerja, iz izvedb avtorskih in folklornih del iz delovnega razmerja, in dohodki, ki izhajajo iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju, ne glede na obliko pogodbe, ki je podlaga za izplačilo navedenih dohodkov.

V skladu z navedeno določbo se takrat, ko oseba, ki je v delovnem razmerju in poleg plače na podlagi pogodbe o zaposlitvi od svojega delodajalca prejme tudi , ta obdavči kot dohodek iz delovnega razmerja.

V skladu s prvim odstavkom 29. člena ZDoh-1 je osnova za dohodnino od teh dohodkov posamezen dohodek, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačevati delojemalec. Akontacija dohodnine se izračuna in plača, upoštevaje drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 121. člena ZDoh-1.

Prispevke za socialno varnost zavezanci obračunavajo in plačujejo v skladu s posebnimi predpisi. Obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost, ko dohodek za stvaritev avtorskega dela v delovnem razmerju ni izplačan na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ampak na podlagi druge (avtorske) pogodbe, podrobno pojasnjuje Ministrstvo za finance v dopisu, št. 428-01-7/2004/3, z dne 4. 11. 2004, ki je objavljen na internetnih straneh Davčne uprave Republike Slovenije. Kakor izhaja iz tega pojasnila, se prispevki za socialno varnost ne obračunajo in ne plačajo, kadar je dohodek iz avtorskega dela izplačan kot dodatni dohodek, ki presega dogovorjeno plačilo za opravljeno delo iz delovnega razmerja po pogodbi o zaposlitvi. Dodatno pojasnjujemo, da se v tem primeru tudi ne plačuje davek na izplačane plače, ki se v skladu s 3. členom Zakona o davku na izplačane plače (Uradni list RS, št. 34/96, 31/97, 109/01 in 83/04) obračunava in plačuje od bruto plač.

Obdavčitev dohodka na podlagi podjemne pogodbe, sklenjene z delodajalcem

V skladu s prvim odstavkom 26. člena ZDoh-1 dohodek iz drugega pogodbenega razmerja vključuje vsak posamezen dohodek za opravljeno delo ali storitev.

Če oseba, ki je v delovnem razmerju in poleg plače na podlagi pogodbe o zaposlitvi od svojega delodajalca prejme tudi dohodek na podlagi drugega odvisnega pogodbenega razmerja (ki ni dohodek, ki izhaja iz avtorskega dela, ustvarjenega iz delovnega razmerja, iz izvedb avtorskih in folklornih del iz delovnega razmerja, ali dohodek, ki izhaja iz inovacij), se ta dohodek obdavči kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po 26. členu ZDoh-1.

V skladu s četrtim odstavkom 29. člena ZDoh-1 je davčna osnova od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja vsak posamezen dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % dohodka. Dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela in storitev je mogoče uveljavljati: priznajo se na podlagi dokazil (računov) največ do višine, ki jo na podlagi 31. člena tega zakona določi vlada.

Sorodni članki: