Davčni postopek

je poseben upravni postopek, katerega pravila so določena v Zakonu o davčnem postopku.V tem članku bomo pojasnili zadeve v zvezi z davčnim postopkom in pojme, ki se uporabljamo pri davčnem postopku.

S pobiranjem davka se v sodobnih državah ukvarjajo davčne uprave. V Republiki sloveniji je to RS (DURS). Pri tem jim pogosto pomagajo tudi drugi organi javne uprave, delodajalci in banke. Davčni postopek sestavljajo dve fazi;

  • Faza obračuna davka in
  • Faza pobiranja davka oziroma .

Z obračunom davka se konkretizira predpisana davčna obveznost posameznih zavezancev. Obračun tako vsebuje dve bistveni prvini in sicer;

  • Ugotovitev davčne osnove ob upoštevanju morebitnih oprostitev in olajšav in
  • Uporabo davčne stopnje na ugotovljeno davčno osnovo.

Najpomembnejši načini obračunavanja davkov so obračun davka po odbitku, in .

Obračun davka po odbitku (ang. Witholding tax) je najpomembnejši način obračiunavanja davkov. Pri tem imajo ključno vlogo izplačevalci plač, avtorskih honorarjev, dividend, obresti, dohodkov od premoženjskih pravic in podobnih izplačil, ki obračunajo ob izplačilu davke in prispevke ter jih vplačajo na račune javnih teles. Davek po odbitku se obračuna tudi, če je dohodek izplačan v naravi ali z nasprotno storitvijo, oziroma pred prejemom odstopljen. Davek po odbitku je lahko akontacija ali dokončna dajatev.

Samoobdavčitev (ang. self-assessment) uporavljajo zlasti pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in to za obdavčitev večine splošnih in posebnih trošarin, za obdavčitev dobička, za socialne prispevke in podobno. Zavezanec za samoobdavčitev pri tem izdela davčni obračun (napoved), ugotovi davčno osnovo in praviloma tudi plača akontacijo ali poravna dokončno obveznost na račune javnih teles. Če zavezanec ne predloži davčnega obračuna oziroma je le-ta nepravilen, lahko davčni organ z odločbo odmeri davčno obveznost.

Pri davčni odmeri (ang. assessment) ugotovi davčno obveznost davčni organ na podlagi zavezančeve davčne napovedi. Davčna napoved mora vsebovati vse podatke, potrebne za odmero davka; vložena mora biti v roku, ki je določen za posamezni davek. Če davčni organ sumi v verodostojnost davčne napovedi, običajno ugotovi davčno obveznost s cenitvijo. Pri tem upošteva vse informacije o zavezančevem poslovanju, premoženju in porabi.

Pobiranje (plačilo) davka

Fazi obračuna sledi faza plačila, v kateri se davek pobere. V ta namen izdana ustrezna odločba, opremljena s pravnim poukom glede roka plačila in morebitne pritožbe. Davek lahko plačamo na več načinov, na primer preko sistema plačilnega prometa, preko stanovskih organov (t.i. reparticija) ipd.

Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) daje napotke davčnim delavcem za lažje razumevanje davčnih predpisov in enako obravnavo davčnih zavezancev v obliki pojasnil. Z namenom čim boljšega informiranja dajejo pojasnila, kot odgovore na vprašanja, na razpolago tudi davčnim zavezancem, strokovni in širši javnosti. Pojasnila nimajo statusa predpisa, so le pripomoček napotilne narave, ki kažejo strokovno razumevanje in stališče davčne uprave o določeni davčni problematiki. Več o novem Zakonu o davčnem postopku, si lahko preberete TUKAJ.

Pri ugotavljanju osnove, izračunavanju davkov in odvajanju le-teh, pride do izraza strokovna usposobljenost zaposlenih v vašem računovodsvu ozirma računovodskem servisu, ki skrbi za pravilno in zakonito poslovanje vašega podjetja. Le z ažurnim sledenjem predpisom in stalnim izobraževanjem na tem področju lahko podjetje minimalizira napake pri obračunavanju in plačevanju davkov. Predvsem pa je na tem mestu pomemben rek; cesarju kar je cesarjevega, ampak nič več ko to. V računovodstvu, knjigovodstvu, računovodskem servisu Vitago, konstantno sledimo omenjenim predpisom in svetujemo našim partnerjem pri optimizaciji davčne bilance. Za več informacij nas kontaktirajte na številke, objavljene na teh straneh.

Sorodni članki: