Do 31. marca 2015 je treba oddati davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2014

Optimiranje davčne bilanceV torek, 31. marca 2015, se izteče zakonski rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto 2014. so dolžne predložiti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno z nosilci osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so s 1. 1. 2014 vstopili v sistem obdavčitve z ugotavljanjem davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov (in dejanskih ali normiranih odhodkov), za vse kmetijske dejavnosti svojega kmečkega gospodinjstva.

Splošno

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2014 morajo fizične osebe z dejavnostjo predložiti najkasneje do 31. marca 2015.

Davčni obračun predložijo v elektronski obliki, preko sistema eDavki. Davčni zavezanci lahko pripravijo davčni obračun s pomočjo podpornega programa Silvester Fineus – podporni program za pripravo obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki je zavezancem na voljo na spletnih straneh Finančne uprave Republike Slovenije.

V davčnem obračunu izpolnijo ustrezne priloge (dele prilog) glede na način ugotavljanja davčne osnove v letu 2014.

Davčni zavezanci, ki so v letu 2014 davčno osnovo ugotavljali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, lahko izjemoma še za leto 2014 predložijo davčni obračun v papirni obliki.

V davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti lahko zavezanci do 31. marca 2015 spremenijo izbrani način ugotavljanja davčne osnove. To naredijo na način, da v obrazcu obračuna v Prilogi 1 ustrezno označijo del VII. – SPREMEMBA NAČINA UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE V NASLEDNJEM OBRAČUNU.

  • Če želijo spremeniti način ugotavljanja davčne osnove in s 1. 1. 2015 preiti na ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, morajo v Prilogi 1 označiti del VII. A ter izpolniti tudi Prilogo 15 k davčnemu obračunu, s katero se zavezujejo, da izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje za vstop v tak način obdavčitve.
  • Če želijo spremeniti način ugotavljanja davčne osnove in s 1. 1. 2015 preiti na ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih odhodkov, morajo v Prilogi 1 označiti del VII.B. Od 1.1.2015 dalje so v tem primeru dolžni voditi poslovne knjige, kot to določa 5. odstavek 308. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2.

Priglasitev spremembe načina ugotavljanja davčne osnove v davčnem obračunu opravi davčni zavezanec najpozneje do 31. marca 2015.

Posebnosti za , ki so vključena v sistem obdavčitve osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD) na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov

Kmečka gospodinjstva, ki so – na podlagi obvezne ali na podlagi prostovoljne priglasitve – vpisana v davčni register ter davčno osnovo iz naslova opravljanja OKGD ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, morajo prav tako v rokih in na način, kot je že prej navedeno, predložiti davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Davčni obračun predloži zavezanec, ki je z odločbo davčnega organa določen kot nosilec kmečkega gospodinjstva.

Opozarjamo:
1. V istem davčnem obračunu, ki ga vloži nosilec kmečkega gospodinjstva, morajo biti vključeni podatki o prihodkih in odhodkih:

  • iz vseh kmetijskih dejavnosti, ki se izvajajo v tem kmečkem gospodinjstvu (osnovna, dopolnilna, druga kmetijska dejavnost), ne glede na dejstvo, da je nosilec katere od teh dejavnosti drug član kmečkega gospodinjstva;
  • iz drugih nekmetijskih dejavnosti, ki jih ima registrirane nosilec kmečkega gospodinjstva (npr., če nosilec OKGD hkrati opravlja neko dejavnost kot s.p., mora v isti davčni obračun vključiti tudi podatke te dejavnosti).

2. Način ugotavljanja davčne osnove iz naslova OKGD je bil izbran ob priglasitvi oziroma se je – kadar se je v kmečkem gospodinjstvu že opravljala registrirana kmetijska dejavnost ali je imel nosilec OKGD že registrirano drugo nekmetijsko dejavnost – poenotil z že izbranim načinom za te dejavnosti. Če želijo kmečka gospodinjstva spremeniti način ugotavljanja davčne osnove za leto 2015, to lahko storijo na način, kot velja za ostale davčne zavezance.

Spremenjen način ugotavljanja davčne osnove bo veljal od 1. 1. 2015 dalje in se mora uporabljati za vse kmetijske dejavnosti kmečkega gospodinjstva oziroma tudi za druge nekmetijske dejavnosti, če jih opravlja nosilec za OKGD.

Vir: FURS

Sorodni članki: