Izdajanje računov (81. do 84. člen Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1)

V 81. členu ZDDV-1 je urejena obveznost izdajanja računov. Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti, da je izdan račun za:

 1. dobave blaga ali storitev, ki jih je opravil drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec;
 2. dobave blaga iz tretjega in četrtega odstavka 20. člena ZDDV-1 (dobave blaga, pri katerih je kraj obdavčitve tam kjer se prevoz konča);
 3. dobave blaga, opravljene pod pogoji iz 46. člena ZDDV-1 (oproščene dobave blaga v drugo državo članico);
 4. vsako predplačilo, ki ga prejme, preden je opravljena katera od dobav blaga iz 1., 2. in 3. točke tega odstavka;
 5. vsako predplačilo, ki ga prejme od drugega davčnega zavezanca ali pravne osebe, ki ni davčni zavezanec, preden so storitve dokončane;
 6. druge dobave blaga in storitev, ki jih je opravil na ozemlju Slovenije.

Račun lahko pod predpisanimi pogoji izda tudi kupec blaga ali naročnik storitev ali tretja oseba v imenu in za račun davčnega zavezanca. Davčni zavezanec, ki na ozemlju Slovenije opravi več posameznih dobav blaga ali storitev, lahko izda skupni račun pod predpisanimi pogoji.
Kot račun se šteje tudi vsak dokument oziroma sporočilo, ki spreminja prvotni račun in se nanj nedvoumno nanaša.
Davčni zavezanec, ki izda račun v skladu z 81. členom ZDDV-1, mora na računu navesti naslednje podatke:

 1. datum izdaje računa;
 2. zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa;
 3. identifikacijsko številko za DDV, pod katero je davčni zavezanec dobavil blago ali storitev;
 4. identifikacijsko številko za DDV kupca oziroma naročnika, pod katero je kupec ali naročnik prejel dobavo blaga ali storitev, za katero je dolžan plačati DDV, ali je prejel dobavo blaga v skladu s 46. členom ZDDV-1;
 5. ime in naslov davčnega zavezanca in njegovega kupca ali naročnika;
 6. količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev;
 7. datum, ko je bila opravljena dobava blaga, ali datum, ko je bila storitev opravljena oziroma končana, ali datum, ko je bilo opravljeno predplačilo;
 8. davčno osnovo, od katere se obračuna DDV po posamezni stopnji oziroma na katero se nanaša oprostitev, ceno na enoto brez DDV ter kakršnakoli znižanja cen in popuste, ki niso vključeni v ceno na enoto;
 9. stopnjo DDV;
 10. znesek DDV, razen v primerih, kjer se uporablja posebna ureditev, za katero ta zakon ta podatek izključuje;
 11. v primeru oprostitve DDV ali, če je plačnik DDV kupec ali naročnik, veljavno določbo Šeste direktive Sveta 77/388/EGS ali ustrezni člen ZDDV-1 ali drugo sklicevanje, ki kaže na to, da je dobava blaga ali storitev oproščena DDV ali predmet obrnjene davčne obveznosti.

Poleg zgoraj navedenih podatkov morajo biti na računu pri določenih transakcijah še drugi podatki, ki so predpisani v 81. členu ZDDV-1.
ZDDV-1 pa v določenih primerih dopušča tudi izdajo poenostavljenih računov, ki so urejeni v 83. členu.
Znesek na računu je lahko izkazan v katerikoli valuti, s tem da mora biti znesek DDV, ki ga je treba plačati, izražen v eurih. Račun se lahko izda v papirni obliki, lahko pa tudi v elektronski obliki, če s tem soglaša kupec oziroma naročnik in če je zajamčena pristnost izvora in celovitost vsebine. Račun se lahko izda v elektronski obliki v skladu s predpisi, ki določajo elektronsko poslovanje, če so izpolnjeni predpisani pogoji.

Vir: ZDDV-1

Sorodni članki: