Načrt objave javnih razpisov MGRT

Ministrstvo za in tehnologijo objavilo informacijo o načrtovanih javnih razpisih v letu 2017, na voljo bo skupno več kot 120 milijonov evrov.

Napovedani za leto 2017, na voljo bo več kot 120 milijonov € nepovratnih sredstev

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je objavilo informacije o načrtovanih javnih razpisih, ki bodo na voljo v letu 2017. V okviru javnih razpisov boste tako lahko pridobili , na voljo pa bo skupno več kot 120 milijonov €.

Najavljeni razpisi za pridobivanje nepovratnih sredstev v letu 2017 bodo obdržali usmeritev preteklega leta, namenjeni pa bodo podjetjem, ki imajo potencial nadgradnje na področjih:

  • raziskav, razvoja in inovacij;
  • dvigovanja konkurenčnosti turistične privlačnosti Slovenije;
  • aktivne regionalne politike na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo;
  • revitalizacije lesne industrije.

V nadaljevanju so na kratko predstavljeni letošnji pričakovani razpisi in njihova ključna izhodišča.

Ker je za kakovostno prijavo na razpis ključno, da dokumentacijo začnete pripravljati dovolj zgodaj, so spodaj opisane najave odlična priložnost, da s pripravo želenega projekta začnete že danes.

Najave za nepovratna sredstva:

začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin , in za leti 2017 in 2018
Predvidena objava: marec 2017

Višina razpisanih sredstev: 1.205.050 EUR (nepovratni viri)

Upravičenci: vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo

Upravičeni stroški: stroški nakupa strojev in opreme, nematerialnih naložb, nakupa zgradb in zemljišč

Višina nepovratnih sredstev: mikro in mala podjetja do 45 %, srednje velika do 35 %, velika do 25 %

Namen: sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva z namenom vzpostavitve nove poslovne enote, razširitve zmogljivosti ali diverzifikacije proizvodnje.

Spodbude za rast podjetij (mlada podjetja) na področju rabe lesa 2.0

Predvidena objava: marec 2017

Višina razpisanih sredstev: 400.000 EUR (nepovratni viri)

Upravičenci: mala in srednje velika podjetja

Upravičeni stroški: stroški za opremo, investicije v neopredmetena sredstva, stroški zunanjih izvajalcev, posredni stroški in stroški dela

Višina nepovratnih sredstev: vzhodna regija 75 %, zahodna regija 70 % – Maksimalna vrednost sofinanciranja: 40.000 EUR (minimalno 7.000 EUR)

Namen: spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev ter prispevek k večji snovni ali energetski učinkovitosti.

Spodbude za malih in srednje velikih podjetij za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0

Predvidena objava: marec 2017

Višina razpisanih sredstev: 5.045.389,08 EUR (nepovratni viri)

Upravičenci: mala in srednje velika podjetja

Upravičeni stroški: stroški za opremo, investicije v neopredmetena sredstva, storitve zunanjih izvajalcev, posredni stroški

Višina nepovratnih sredstev: mala podjetja: Vzhodna Slovenija 45 %, Zahodna Slovenija 35 %; srednja podjetja: Vzhodna Slovenija 35 %, Zahodna Slovenija 25 % – Maksimalna vrednost sofinanciranja: 500.000 EUR (minimalno 50.000 EUR)

Namen: spodbujanje uvajanja izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa in lesnih tvoriv, ki bodo prispevali k večji snovni in energetski učinkovitosti. Posredno povečati rast podjetij, dodane vrednosti na zaposlenega oz. spodbujati zaposlovanje novih ljudi.

Predstavitve podjetij na mednarodnih sejmih

Predvidena objava: marec 2017

Višina razpisanih sredstev: 1.500.000 EUR (nepovratni viri)

Upravičenci: mala in srednje velika podjetja

Upravičeni stroški: stroški najema in ureditve razstavnega prostora, stroški vpisa v katalog

Višina nepovratnih sredstev: do 50 % – Maksimalna vrednost sofinanciranja: 8.000 EUR/podjetje

Namen: sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih vključno s sejmi na področju lesno predelovalne industrije.

Sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov kakovosti

Predvidena objava: marec 2017

Višina razpisanih sredstev: 300.000 EUR (nepovratni viri)

Upravičenci: mala in srednje velika podjetja

Upravičeni stroški: stroški zaščite intelektualne lastnine, pridobitev mednarodno priznanega certifikata za kakovost poslovanja, proizvoda/storitve.

Višina nepovratnih sredstev: do 60 % – Maksimalna vrednost sofinanciranja: 10.000 EUR/podjetje

Sofinanciranje večjih investicij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo

Predvidena objava: april 2017

Višina razpisanih sredstev: 3.000.000 EUR (nepovratni viri)

Upravičenci: vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo

Upravičeni stroški: stroški nakupa strojev in opreme, nematerialnih naložb, gradnje, nakupa objektov

Višina nepovratnih sredstev: najmanj 500.000,00 EUR (45 % za mikro in mala podjetja, 35 % za srednje velika podjetja in 25 % za velika podjetja)

Namen: sofinanciranje večjih investicij v (ne)opredmetena osnovna sredstva na območju Pokolpja, Posavja (Hrastnik, Radeče) in Maribora s širšo okolico (povezava z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti, bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa).

Spodbujanje razvoja integralnih produktov turističnega gospodarstva (2017-2020)

Predvidena objava: april 2017

Višina razpisanih sredstev: 7.000.000,00 EUR (nepovratni viri)

Upravičenci: mala in srednje velika podjetja ali samostojni

Upravičeni stroški: stroški zunanjih svetovalcev, grafičnega oblikovanja, spletnega oglaševanja, digitalne prenove komunikacijskih orodij, itd.

Višina nepovratnih sredstev: do 70 % – Maksimalna vrednost sofinanciranja: 200.000 EUR

Namen: spodbujanje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih proizvodov in storitev ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in ravneh slovenskega turizma.

Dopolnjevanje SME instrumenta – 2. Faza

Predvidena objava: junij 2017

Višina razpisanih sredstev: 17.075.000 EUR

Upravičenci: mala in srednje velika podjetja, ki so v okvirju , Instrument SME, dobili „Seal of Excellence“

Upravičeni stroški: stroški osebja, svetovalnih in drugih ustreznih storitev, raziskav, posredni stroški

Višina nepovratnih sredstev: mikro in mala podjetja do 45 %, srednja do 35 % – Maksimalna vrednost sofinanciranja: F2 do 1.600.000 EUR/projekt

Namen: sofinanciranje izvajanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih projektov podjetij, ki so v okviru Obzorja 2020 dobili certifikat „Seal of Excellence“ in zaradi pomanjkanja sredstev niso prejeli sofinanciranja iz SME instrumenta. Predmet sofinanciranja je faza 2.

v okviru iniciative

Predvidena objava: junij 2017

Višina razpisanih sredstev: 4.500.000 EUR (nepovratni viri)

Upravičenci: mala in srednja in velika podjetja

Upravičeni stroški: stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, uporaba osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, storitve zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena osnovna sredstva, posredni stroški

Višina sofinanciranja: mikro, mala in srednja podjetja do 50 %, velika do 40 % – Maksimalna vrednost sofinanciranja: 100.000 EUR na posameznega prijavitelja za 12mesecev izvajanja

Namen: sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno razvojnih projektov, potrjenih s strani programa EUREKA.

RRI v verigah in mrežah vrednosti 2. sklop: spodbude za raziskovalno-razvojne projekte

Predvidena objava: junij 2017 (odpiranje enkrat letno do leta 2020)

Višina razpisanih sredstev: 74.200.000 EUR (nepovratni viri)

Upravičenci: mala, srednja in velika podjetja, konzorciji

Upravičeni stroški: stroški osebja (plače) in nanje vezani posredni stroški, stroški pogodbenih storitev (do 20 %)
Višina nepovratnih sredstev: mikro in mala podjetja do 45 %, srednje velika do 35 %, velika do 25 % – Maksimalna vrednost sofinanciranja: 500.000 EUR oz. odvisna od novo oblikovanih pogojev na razpis

Namen: sofinanciranje izvajanja inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov podjetij ali konzorcijev za nove ali izboljšane proizvode, procese ali storitve, do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter primerni za uporabo v realnem okolju.

Predvidena objava: 14. 9. 2017

Višina razpisanih sredstev: 800.000 EUR (nepovratni viri)

Upravičenci: mala, srednja in velika podjetja

Upravičeni stroški: stroški osebja, potovanj, materiala, svetovanja in pogodbenih raziskav, režijski stroški

Višina nepovratnih sredstev: do 50 % za mala in srednje velika podjetja, do 40 % velika – Maksimalna vrednost sofinanciranja: največ do višine 100.000,00 EUR na leto za posameznega partnerja.

Namen: sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov; program ciljno podpira podjetja pri razvoju novih produktov, procesov ali storitev.

podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 – 2019 (P2R)

Predvidena objava: september 2017

Višina razpisanih sredstev: 3.200.000 EUR (nepovratni viri)

Upravičenci: mala in srednje velika podjetja s sedežem v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo

Upravičeni stroški: stroški materialnih in nematerialnih investicij, stroški financiranja obratnih sredstev – Maksimalna vrednost sofinanciranja: 40.000 EUR na podjetje v dveh letih delovanja (do 15.000 EUR v letu 2018, do 25.000 EUR v letu 2019)

Namen: spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. Namen je izboljšati poslovanje in realizacijo razvojnih potencialov ter lastne konkurenčnosti na domačih oz. tujih trgih ter zniževanje stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja.

Pilotni/demonstracijski projekti – II. Sklop

Predvidena objava: december 2017

Višina razpisanih sredstev: 7.750.000 EUR (nepovratni viri)

Upravičenci: mala, srednja in velika podjetja

Upravičeni stroški: stroški RR osebja, (amortizacije) raziskovalne opreme, pogodbenih raziskav, znanja in patentov, režijski stroški, in drugi stroški poslovanja

Višina nepovratnih sredstev: mikro in mala podjetja do 45 %, srednje velika do 35 %, velika do 25 % (cca. 2,5 mio eur na projekt)

Namen: sofinanciranje demonstracijskih projektov za testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe v skladu s Strategijo pametne specializacije

Več

Vir: Portal FinD-INFO, 16. 3. 2017, http://www.findinfo.si/

Sorodni članki: