Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, leto 2011

Pri opredelitvi višine odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi v letu , so upoštevana določila iz Zakona o dohodnini.

Obdobje – leto 2011 , odpoved pogodbe
o zaposlitvi
od 01.01. do 27.01.2011 14.878,60
od 28.01. do 24.02.2011
16.344,80
od 25.02. do 31.03.2011 15.340,40
od 01.04. do 28.04.2011 14.963,50
od 29.04. do 26.05.2011 14.935,40
od 27.05. do 28.06.2011 15.239,80
od 29.06. do 28.07.2011 15.045,50
od 29.07. do 01.09.2011 15.156,30
od 02.09. do 28.09.2011 15.209,20
od 29.09. do 27.10.2011 15.001,60
od 28.10. – 24.11.2011
15.241,50
od 25.11. – naprej 15.068,70

44. člen – ZDoh-2
(dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo)

(1)

[…]
9. odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je določena kot pravica iz delovnega razmerja in izplačana pod pogoji, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih, v višini odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan izplačati na podlagi 109. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02), vendar največ do višine desetih povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji. Za odpravnino iz prejšnjega stavka se ne šteje odpravnina, izplačana delojemalcu, ki sklene novo pogodbo o zaposlitvi pri istem delodajalcu ali pri osebi, ki je z delodajalcem povezana oseba in odpravnina, izplačana delojemalcu, ki je z delodajalcem povezana oseba;

[…]

(3) Pri določanju zneska povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, navedenega v 6., 9. in 10. točki prvega odstavka tega člena, se upošteva zadnji podatek Statističnega urada Republike Slovenije.

(4) Če delodajalec izplačuje dohodke iz 2., 6., 9. in 10. točke prvega odstavka in drugega odstavka tega člena v višini, ki presega znesek, naveden v navedenih točkah in odstavkih kot neobdavčen, se znesek posameznega dohodka v delu, ki presega znesek, ki je določen kot neobdavčen, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Sorodni članki: