Pojasnilo v zvezi z olajšavo za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2 in 6. členu ZRPPR1015

V zvezi z vprašanji zavezanca, kako se izračuna znesek povečanja davčne osnove zaradi predčasne prodaje oziroma odtujitve sredstva, za katero je bila uveljavljena olajšava za investiranje po 55.a členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09 in 43/10) oziroma v primeru uveljavljene davčne po 6. členu Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 – ZRPPR1015 (Uradni list RS, št. 87/09), odgovarjamo naslednje:

a)
V zvezi z določbo šestega odstavka 55.a člena ZDDPO-2 zavezanec na konkretnem primeru izpostavlja vprašanje, ali in v kakšnem znesku bo moral povečati davčno osnovo v letu 2010, glede na to, da je v davčnem obračunu za leto 2009 v skladu s prvim odstavkom 55.a člena tega zakona izkoristil investicijsko davčno olajšavo v maksimalno dovoljeni višini 30.000 evrov, in glede na to, da je v letu 2009 vrednost celotne v opremo in neopredmetena sredstva, ki so predmet olajšave, znašala 3.869.255,84 evrov, v letu 2010 pa bo zavezanec iz ekonomskih razlogov odtujil le en del te opreme, tj. en brizgalni stroj z nabavno vrednostjo 172.758,30 evrov.

V obravnavanem primeru, ko bo zavezanec odtujil le del celotne investicije, za katero je dejansko izkoristil davčno olajšavo v maksimalnem znesku 30.000 evrov, davčne osnove ni potrebno povečati, ker je znesek v višini 30 % vrednosti preostale investicije, ki je v uporabi pri zavezancu, še vedno večji od navedenega zneska.

Na podlagi prvega odstavka 55.a člena ZDDPO-2 lahko zavezanec olajšavo za investicijo uveljavlja v višini 30 % investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva, vendar ne več kot 30.000 evrov in največ v višini davčne osnove. Višina olajšave za investiranje je torej omejena na dva načina, primarno v vrednosti 30 % investiranega zneska, dodatno pa z omejitvijo te vrednosti v absolutni višini 30.000 evrov, kar je zgornja meja olajšave, če 30 % vrednosti celotne investicije v davčnem obdobju presega navedeni znesek.

V skladu z namenom uvedbe olajšave za investiranje je v šestem odstavku 55.a člena ZDDPO-2 določeno pravilo proti izogibanju davkom. Če zavezanec proda oziroma odtuji opremo ali neopredmeteno sredstvo, za katero je izkoristil davčno olajšavo po tem členu, prej kot v treh letih po letu vlaganja oziroma pred dokončnim amortiziranjem v skladu s tem zakonom, če je to krajše od treh let, mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo v letu prodaje oziroma odtujitve opreme oziroma neopredmetenega sredstva.

Iz navedenega izhaja, da zavezancu, ki je v preteklem davčnem obračunu dejansko izkoristil davčno olajšavo v znesku 30.000 evrov, ker je 30 % od celotne vrednosti investicije znatno presegalo navedeni najvišji možni znesek olajšave, v primeru prodaje oziroma odtujitve posameznega sredstva oziroma dela opreme ni potrebno povečati davčne osnove, če gre za odtujitev nebistvenega dela opreme, tako da 30 % vrednosti opreme, ki jo zavezanec ohrani v uporabi, še vedno presega najvišji možni znesek olajšave.

b)
Zavezanec, ki ima sedež in kraj dejanskega poslovanja na območju Pomurske regije, navaja, da bo v letu 2010 poleg investicijske olajšave po 55.a členu ZDDPO-2 uveljavljal tudi davčno olajšavo za investiranje po 6. členu ZRPPR1015 in v zvezi s tem sprašuje, kako se bo izračunalo povečanje davčne osnove zaradi morebitne prodaje oziroma odtujitve teh sredstev v naslednjih letih, v primeru, ko bo znesek možne davčne olajšave v višini 70 % investiranega zneska presegel znesek dejanskega koriščenja davčne olajšave.

Uvodoma glede na navedbo zavezanca, da bo v letu 2010 poleg investicijske olajšave po 55.a členu ZDDPO-2 uveljavljal tudi davčno olajšavo za investiranje po 6. členu ZRPPR1015, posebej poudarjamo, da se po izrecni določbi drugega odstavka ZRPPR1015 znižanje davčne osnove po tem zakonu izključuje z znižanjem davčne osnove po 55.a členu ZDDPO-2, zato zavezanec, ki uveljavlja davčno olajšavo za investiranje po 6. členu ZRPPR1015, ne more za iste investicije uveljavljati olajšave za investiranje po 55.a členu ZDDPO-2.

Glede prepovedi odsvojitve sredstev, za katera je zavezanec uveljavil davčno olajšavo po 6. členu ZRPPR1015, v določenem roku po zaključku investicije, ki je najmanj pet let za veliko podjetje in najmanj tri leta za srednje veliko ali malo podjetje, je v petem odstavku tega člena določeno, da mora zavezanec, če pred navedenim rokom odsvoji ali prenese iz Pomurske regije sredstvo, za katero je izkoristil davčno olajšavo po tem členu, povečati davčno osnovo v letu odsvojitve ali prenosa sredstva za znesek izkoriščene davčne olajšave.

Če je znesek dejanskega koriščenja davčne olajšave nižji od zneska davčne olajšave v višini 70 % zneska investicije, se ob morebitni odtujitvi celotne investicije davčna osnova zavezanca v letu odtujitve poveča za celotni znesek dejanskega koriščenja davčne olajšave. V primeru odtujitve posameznega sredstva pa se davčna osnova poveča za sorazmerni del zneska koriščenja davčne olajšave, ki se nanaša na nabavno vrednost odtujenega sredstva.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4200-92/2010, 6. 9. 2010

Sorodni članki: