Pridobitev motornega vozila od obdavčljivega preprodajalca iz druge države članice EU

Davčni zavezanec sprašuje, kako se v obrazec DDV-O vpisuje pridobitev rabljenega motornega vozila, ki ga nabavi pri obdavčljivem preprodajalcu iz druge države članice in ki je obdavčeno po posebni ureditvi za rabljeno blago, ali takšna transakcija ni predmet obdavčitve po b. točki prvega odstavka 4. člena ZDDV-1 in ali pri nadaljnji prodaji takega vozila lahko uporabi posebno ureditev za obdavčljive preprodajalce.

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Pridobitev rabljenih prevoznih sredstev, če preprodajalec deluje kot obdavčljivi preprodajalec in je bilo to blago predmet DDV v skladu s posebno ureditvijo za rabljeno blago, ni predmet DDV v Sloveniji in se ne vpisuje v obrazec DDV-O.

Pri nadaljnji prodaji motornega vozila, ki je bilo nabavljeno od davčnega zavezanca iz druge države članice v skladu s posebno ureditvijo za obdavčljive preprodajalce, lahko davčni zavezanec uporabi navedeno posebno ureditev, če nadaljnja prodaja pomeni del njegove redne dejavnosti preprodaje motornih vozil in če cilj nadaljnje prodaje obstaja ob nakupu.

Na podlagi določbe 2. a) točke prvega odstavka 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09 in 85/09) so predmet DDV tudi pridobitve blaga znotraj Skupnosti, ki jih na ozemlju Slovenije, opravi za plačilo davčni zavezanec v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, če je prodajalec davčni zavezanec v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države članice ni oproščen obračunavanja DDV kot mali davčni zavezanec in ga ne zajema ureditev iz tretjega, četrtega ali osmega odstavka 20. člena tega zakona.

Vendar pa v skladu z b) točko prvega odstavka 4. člena ZDDV-1 ni predmet DDV pridobitev rabljenega blaga, umetniških predmetov, zbirk ali starin znotraj Skupnosti, če prodajalec deluje kot obdavčljivi preprodajalec in je bilo to blago v državi članici, iz katere je bilo odposlano ali odpeljano, predmet DDV v skladu s posebno ureditvijo za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine.

Od pridobitve motornega vozila, ki je bilo nabavljeno od davčnega zavezanca s sedežem v drugi državi članici, in ki je bilo obdavčeno v skladu s posebno ureditvijo za obdavčljive preprodajalce, ne nastane obveznost za obračun DDV v Sloveniji.

V skladu z Navodilom za izpolnjevanjem obračuna DDV, ki je sestavni del Priloge X Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/2008, 123/08 in 105/09), se v polje 32 Pridobitve blaga iz drugih držav članic EU vpisujejo le vrednosti pridobitev blaga znotraj Skupnosti, ki je predmet obdavčitve v Sloveniji in pomeni davčno osnovo, od katere je treba obračunati DDV. Nabave rabljenih motornih vozil od davčnega zavezanca s sedežem v drugi državi članici, in ki je bilo obdavčeno v skladu s posebno ureditvijo za obdavčljive preprodajalce, se tako ne vpisuje v obrazec DDV-O.

V skladu z določbo 102. člena ZDDV-1 se za dobave rabljenega blaga, umetniških predmetov, zbirk in starin, ki jih opravijo obdavčljivi preprodajalci, uporablja posebna ureditev, po kateri se obdavčuje razlika v ceni, ki jo doseže obdavčljivi preprodajalec v skladu s to ureditvijo. Posebna ureditev pa se ne uporablja za dobavo novih prevoznih sredstev, opravljeno v skladu s pogoji iz 1. in 2. točke 46. člena ZDDV-1.

Rabljeno blago je na podlagi 1. točke prvega odstavka 101. člena ZDDV-1 premična stvar, ki je primerna za nadaljnjo uporabo taka, kot je, ali po popravilu, razen umetniških predmetov, zbirk ali starin in razen plemenitih kovin ali dragega kamenja. Med rabljeno blago se tako šteje tudi rabljeno prevozno sredstvo (motorno vozilo).

Obdavčljiv preprodajalec, kot je opisan v določbi sedme točke 101. člena ZDDV-1, je vsak davčni zavezanec, ki v okviru svoje ekonomske dejavnosti kupuje ali pridobiva za svoje podjetje ali uvaža z namenom nadaljnje prodaje rabljeno blago in/ali umetniške predmete, zbirke ali starine, ne glede na to, ali ta davčni zavezanec deluje v svojem imenu ali za račun druge osebe v skladu s pogodbo, na podlagi katere se plača provizija na nakup ali prodajo.

Pogoji za uporabo posebne ureditve so predpisani v 103. členu ZDDV-1. Za dobave blaga iz prvega odstavka 102. člena tega zakona, ki jih opravi obdavčljivi preprodajalec, se posebna ureditev uporablja, če mu je to blago v Skupnosti dobavila ena od naslednjih oseb:

a) oseba, ki ni davčni zavezanec;
b) drug davčni zavezanec, kolikor je dobava blaga oproščena v skladu s 3. točko 44. člena tega zakona;
c) drug davčni zavezanec, ki je oproščen obračunavanja DDV v skladu s posebno ureditvijo za male davčne zavezance, če gre za osnovna sredstva;
d) drug obdavčljiv preprodajalec, kolikor je bila dobava blaga obdavčena z DDV po posebni ureditvi.

Davčni zavezanec lahko pri nadaljnji prodaji motornega vozila, ki je bilo nabavljeno od davčnega zavezanca iz druge države članice v skladu s posebno ureditvijo za obdavčljive preprodajalce, uporabi navedeno posebno ureditev, če nadaljnja prodaja pomeni del njegove redne dejavnosti preprodaje motornih vozil in če cilj nadaljnje prodaje obstaja ob nakupu.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4230-27/2010-2, 9. 2. 2010

Sorodni članki: