Prihodek

je vrednost, ki jo podjetje ustvari v določenem obdobju. Praviloma je to zmnožek prodanih količin proizvodov in storitev ter njihovih cen (= ). Podjetje je uspešno, če je razlika med prihodki in za realizacijo teh prihodkov potrebnimi stroški pozitivna.
Vrste prihodkov

  • Poslovni prihodki: so prihodki od prodaje proizvodov, storitev, materiala, blaga, prihodki od subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij, premij
  • Prihodki od financiranja: so prihodki od obresti za posojena denarna sredstva, delež dobička od udeležbe v drugem podjetju, dividende, prihodki od tečajnih razlik
  • Izredni prihodki: so posledica nekih občasnih dogodkov v podjetju

Sorodni članki: