Uporaba nižje stopnje DDV za dobavo knjig

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1

Davčnega zavezanca zanima uporaba nižje stopnje za dobavo, vključno s knjižnično izposojo, knjig na vseh fizičnih nosilcih, in sicer v naslednjih primerih:

 1. pri marketinški agenciji naroči izdelavo naslovne strani in ovoja , tipične strani, oblikovno ureditev in realizacijo določenega števila izvodov , katere založnik je. Zanima ga:
 • ali marketinška agencija za zaračunanih X število izvodov knjige obračuna DDV po splošni ali nižji stopnji DDV,
 • ali je obdavčitev po splošni ali nižji stopnji DDV odvisna od postavke »X število izvodov knjige« ali »tiskanje X števila izvodov knjige«,
 • kdaj se torej uporabi nižja stopnja DDV – jo lahko uporabi šele založnik.
 1. šola naroči postavitev in realizacijo tiska X števila izvodov brošure šole, pri čemer tiskarna izda račun za »X število brošure za šolo«. Zanima ga:
 • ali tiskarna zaračuna X število izvodov brošure za šolo po splošni ali po nižji stopnji DDV.

V nadaljevanju posredujemo odgovor:

V obeh primerih gre za opravljanje storitev, ki so obdavčene z DDV po splošni stopnji.

Na podlagi 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10-UPB2) se DDV obračunava in plačuje po splošni 20-odstotni stopnji od davčne osnove za vse dobave blaga in storitev, razen za dobave blaga in storitev, za katere zakon določa, da so obdavčene po nižji 8,5-odstotni stopnji od davčne osnove. Seznam dobav blaga in storitev od katerih se obračunava DDV po nižji stopnji DDV je določen v Prilogi I k ZDDV-1, ki je sestavni del zakona.

Po določbi 6. točke Priloge I k ZDDV-1 je dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig na vseh fizičnih nosilcih (vključno z brošurami, letaki in podobnim tiskarskim gradivom, otroškimi slikanicami, vključno s tistimi za risanje ali barvanje, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), časopisov in periodičnih publikacij obdavčena z DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji, razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09) v 52. členu določa, da se med izdelke iz 6. točke Priloge I k ZDDV-1 uvrščajo:

 • tiskane knjige, brošure, letaki in podobno gradivo (tarifna oznaka: 4901);
 • časopisi, revije in druge periodične publikacije (tarifna oznaka: 4902);
 • otroške slikanice (tarifna oznaka: 4903);
 • glasbena dela (tarifna oznaka: 4904 00 00);
 • zemljevidi ter hidrografske in podobne karte vseh vrst (tarifna oznaka: 4905);
 • knjige, slikanice, glasbene knjige z notami in atlasi na posnetih nosilcih s tekstovnimi, slikovnimi in zvočnimi zapisi (tarifna oznaka: 8523).

Iz navedenega izhaja, da je na vseh fizičnih nosilcih obdavčena z DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji od davčne osnove.

K1 in 2)
V obravnavanih primerih je dobava obdavčena z DDV po splošni 20-odstotni stopnji od davčne osnove. Naročnik (založnik oziroma šola) pri dobavitelju (marketinška agencija oziroma tiskarna) naroči storitve oblikovanja, ureditve in tiskanja X izvodov knjige. Tiskar bo sicer prenesel pravico do razpolaganja nad knjigami oziroma brošurami na naročnika, vendar so navedene storitve, glede na pomembnost, ki jo imajo za naročnika, čas, ki je potreben za njihovo izvedbo, obdelavo, ki jo zahtevajo izvirni dokumenti, in del celotnih stroškov, ki ga predstavljajo te storitve, prevladujoče glede na transakcijo dobave blaga. Tako gre v konkretnem primeru za opravljanje storitev, ki so obdavčene po splošni stopnji.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4230-144/2010-3, 21. 4. 2010

Sorodni članki: