Uvedba mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a ZDDV-1

Zakon o davku na dodano vrednost – (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07, 33/09 in 85/09) v točki d) prvega odstavka 76.a člena določa, da mora plačati davčni zavezanec, identificiran za namene , kateremu se opravijo dobave odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a tega zakona. V pojasnilu DURS številka 4230-356/2009-1, ki je dostopno na spletni strani DURS, je v zvezi z uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti v primerih dobav odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a navedeno, da je treba upoštevati predvsem naslednje predpostavke:

 • opravljena mora biti dobava blaga (odpadkov, ostankov, rabljenega materiala) za plačilo in dobava mora biti opravljena med dvema davčnima zavezancema, identificiranima za namene DDV v Sloveniji;
 • tudi storitve predelave morajo biti opravljene med dvema davčnima zavezancema, identificiranima za namene DDV;
 • storitvi odvoza in zbiranja odpadkov nista zajeti v Prilogi III a k ZDDV-1, zato se v zvezi s tema storitvama ne uporablja. Storitev odvoza in zbiranja odpadkov tako ni predmet 76.a člena ZDDV-1;
 • po predelavi odpadka in njegovi nadaljnji prodaji se mehanizem obrnjene davčne obveznosti uporabi le v primeru, če ima predelani material, ki se ga naprej dobavi, še vedno klasifikacijsko številko odpadka v skladu z Uredbo o ravnanju z (Uradni list RS, št. 34/2008; v nadaljevanju: Uredba);
 • dobava izdelkov, proizvedenih iz sekundarnih surovin se ne uvršča med dobave, za katere se uporablja mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76. a člena ZDDV-1;
 • dobava polizdelkov od predelave, izdelave ali taljenja železnih in neželeznih kovin iz točke (1) Priloge III a se nanaša le na železne in neželezne kovine (ne pa npr. na polizdelke od predelave plastike, stekla,…).

Glede na pogosta vprašanja davčnih zavezancev v zvezi z uvrstitvijo določenih odpadkov, ostankov, rabljenega materiala in storitev v Prilogo III a k ZDDV-1, za dobave katerih se uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti v skladu s 76.a členom ZDDV-1, podajamo v nadaljevanju odgovore na pogosta vprašanja.

1. Kako obravnavati ostanke (žaganje, odčelki…), ki nastanejo po obdelavi hlodov ali desk? Ni namreč jasno, kaj se šteje kot osnovni material iz točke 6 Priloge III a k ZDDV-1, ali osnovni materiali, ki so sicer našteti v točkah 1 do 5 Priloge III a k ZDDV-1, ali osnovni materiali, ki niso našteti v točkah 1 do 5.

Tudi in odpadki, ki nastanejo po obdelavi hlodov ali desk se uvrščajo med odpadke in ostanke, za katere velja mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1. V skladu s točko 6 Priloge III a k ZDDV-1 so osnovni materiali vsi osnovni materiali, torej tudi tisti, ki niso navedeni v točkah od 1 do 5.

2. Ali se naslednji odpadki:

 • odpadna plastika, klas. številka odpada 070213,
 • odpadna embalaža, klas. št. odpada 150102,
 • odpadno železo, klas. št. odpada 120101,
 • odpadni aluminij, Cu, klas. št. odpada 120104,
 • odpadni wolfram, klas. št. odpada 200140

štejejo kot izdelki iz Priloge III a k ZDDV-1 in kaj pomeni klasifikacijska številka odpadk

Uredba v prvem odstavku 3. člena določa, da se za odpadek šteje odpadek v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja in je uvrščen v eno od skupin odpadkov, določenih v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. V skladu s 4. členom Uredbe se odpadki uvrščajo v skupine in podskupine v skladu s klasifikacijskim seznamom odpadkov iz priloge 7, ki je sestavni del te uredbe. Skupine odpadkov so v klasifikacijskem seznamu odpadkov označene z dvomestnimi številčnimi oznakami, podskupine odpadkov s štirimestnimi številčnimi oznakami in posamezna vrsta odpadkov s šestmestnimi številčnimi oznakami.

3. Ali dobave odpadne elektronske opreme in dobave odpadnih baterij in odpadnih jedilnih olj, ki se zaračunajo pogodbenemu partnerju, zapadejo pod dobave, ki so naštete v Prilogi III a k ZDDV-1?

Dobave odpadne elektronske opreme, odpadnih baterij in odpadnih olj zapadejo pod dobave iz točke 1 Priloge III a k ZDDV-1, ki med drugimi vključujejo tudi dobave nekovinskih odpadkov. Odpadne baterije, ki vsebujejo kovine, lahko spadajo tudi v točko 3 Priloge III a k ZDDV-1, ki vključuje dobave ostankov in drugega materiala, ki ga je mogoče reciklirati in vsebuje železne in neželezne kovine, njihove zlitine, žlindro, pepel, škajo in industrijske ostanke, ki vsebujejo kovine ali njihove zlitine.

4. Družba, ki se ukvarja s predelavo odpadkov, prevzame in prepelje odpadek v svoje prostore, kjer bo nadaljevala s predelavo. Družbi, pri kateri je v postopku industrijske proizvodnje nastal odpadek, zaračuna prevzem in prevoz odpadka. Ali se za storitev prevzema in prevoza odpadka uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti?

Za zaračunano storitev prevzema in prevoza odpadkov se mehanizem obrnjene davčne obveznosti v skladu s 76.a členom ZDDV-1 ne uporabi.

5. Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV dobavi sveže surove kože, loj in ostružne masti drugemu davčnemu zavezancu identificiranemu za namene DDV. Ali se uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti?

Seznam dobav iz Priloge III a med drugim vključuje tudi dobavo rabljenega materiala in materiala, ki ga je mogoče reciklirati ter nekovinskih odpadkov, zato so davčni zavezanci v zvezi s trgovanjem z živalskimi stranskimi proizvodi dolžni ravnati v skladu s 76.a členom ZDDV-1.

6. Komunalno podjetje odpelje lesene odpadke in jih zakoplje. Običajno izda osebi, pri kateri nastanejo odpadki, račun za odvoz smeti. Ali se v tem primeru uporabi 76.a člen ZDDV-1?

V tem primeru se 76.a člen ZDDV-1 ne uporabi, saj gre za opravljeno storitev odvoza odpadkov.

7. Ali se za najem delovne sile za namene storitev rezanja odpada uporabi 76.a člen ZDDV-1?

Najemanje delovne sile za namene storitev rezanja odpada ne sodi v okvir uporabe mehanizma obrnjene davčne obveznosti iz 76. a člena ZDDV-1.

8. Če se zbirajo leseni odpadki in se predelajo v alternativno gorivo, sežgejo in rabijo za segrevanje cementnih peči, se uporabi 76.a člen ZDDV-1. Kaj pa, če se odpadki samo uničijo?

76.a člen ZDDV-1 se uporabi v zvezi z dobavami (prodajami) lesenih odpadkov, ne glede na namen njihove nadaljnje uporabe. Če se leseni odpadki (bodisi lesena embalaža kot nekovinski odpadek ali žaganje kot odpadek, ki nastane po obdelavi osnovnih materialov) npr. prodajo kupcu, ki jih bo uporabil za kurivo, se pri prodaji teh odpadkov uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1.

9. Ali spadajo nevarni odpadki pod režim iz 76.a člena ZDDV-1 (olja, akumulatorji, emulzije, ipd.)?

Če se dobavijo (prodajo) nevarni odpadki, se prav tako uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1. Olja in emulzije so nekovinski odpadki, akumulatorji, ki vsebujejo kovine, pa drugi materiali, ki jih je mogoče reciklirati in vsebujejo železne in neželezne kovine.

V primeru zaračunavanja storitve odvoza in zbiranja nevarnih odpadkov pa se mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ne uporabi.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4230-356/2009-2, 17. 2. 2010

Sorodni članki: