Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2012

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so sredstva Banke Koper d.d., Abanke Vipa d.d. in Nove kreditne banke Maribor d.d. ter proračunska sredstva Občine , namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini , za katere bo Občina v letu 2012 sofinancirala obrestno mero.

Upravičenci morajo pridobljena kreditna sredstva vložiti v razvoj, razširitev ali posodobitev poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti ter odpiranje novih ali ohranjanje obstoječih delovnih mest, povezanih z investicijo v Občini Tolmin, oziroma za financiranje obratnih sredstev, in sicer za naslednje namene:

a. investicije v:

  • nakup zemljišča,
  • nakup, graditev, rekonstrukcijo ali adaptacijo poslovnih prostorov,
  • nakup opreme – osnovnih sredstev,

b. financiranje obratnih sredstev: nakup materiala.

Pogoji za sodelovanje: Za kredite lahko zaprosijo naslednji upravičenci:

  • mikropodjetja,
  • mala podjetja in
  • samostojni posamezniki.

Sedež podjetja oziroma registrirane podružnice in mesto investicije morata biti na območju Občine Tolmin.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih kreditnih sredstev oziroma kreditni potencial, namenjen dodeljevanju dolgoročnih kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2012, znaša 233.000,00 EUR. Sredstva proračuna Občine Tolmin, namenjena subvenciji obrestne mere v letu 2012, znašajo 30.000,00 EUR

Razpisnik: Občina Tolmin

Rok: Vloge morajo biti predložene v razpisnem roku, ki začne teči z dnem objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, in je odprt do porabe sredstev razpoložljivega kreditnega potenciala v proračunskem letu 2012 oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge, tj. do vključno petka, 30. novembra 2012, do 12. ure.

Dodatne informacije: Zainteresirani prosilci lahko dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom dobijo:

  • na Občini Tolmin, Kontaktna oseba: Janja Bičič, Tel: (05) 381-95-30, E-naslov: janja.bicic@tolmin.si, vsak delovni dan, med 8. in 14. uro;
  • na Banki Koper d.d., Poslovalnica Tolmin, Trg maršala Tita 7, Tolmin, Kontaktna oseba: Katja Štrukelj Valentinčič, Tel: (05) 388-41-51, vsak delovni dan, med 8.30 in 16.30;
  • na Abanki Vipa d.d., Poslovalnica Tolmin, Mestni trg 5, Tolmin, Kontaktna oseba: Klavdija Rot, Tel: (05) 381-08-00, vsak delovni dan, med 8.30 in 12. uro, ter med 14. in 17. uro;
  • na Novi KBM d.d., Podružnica Tolmin, Trg maršala Tita 14, Tolmin, Kontaktna oseba: Melanija Grahelj, Tel: (05) 331-71-37, vsak delovni dan med 8. in 15.30.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo, skupaj s predpisanimi prijavnimi obrazci in seznamom zahtevane dokumentacije za odobritev kredita, lahko zainteresirani prosilci od dneva objave razpisa dalje dvignejo vsak delovni dan, od 8. do 14. ure, v tajništvu Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi spletni strani Občine Tolmin: www.tolmin.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 32, Datum: 4. 5. 2012, Stran: 899

Sorodni članki: