Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte malega in srednjega gospodarstva v Zasavju

Predmet javnega razpisa

Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo RCR dodeljeval v višini 50% skupne vrednosti kreditov.

Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije

Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na sedežu Regionalnega centra za razvoj, d.o.o., ob Savi, Podvine 36. Vloge lahko prosilcem posredujemo tudi preko elektronske pošte.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na izvirnih obrazcih.

Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki so člani Garancijske sheme za , ustrezajo merilom za mikro, male ali srednje velike gospodarske družbe in imajo sedež na območju občin , , , , Zagorje ob Savi in Šmartno.

Investicija mora biti realizirana v eni izmed zasavskih občin.

Rok

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do porabe sredstev oz. do konca leta 2011.

Dodatne informacije

Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR
(tel. št. 03 56 60 504 , 03 56 60 505, 03 56 60 506).

Razpisna dokumentacija

Konec razpisa: 15.12.2011

Vir: RCR Zasavje

Sorodni članki: