Uveljavljanje odbitka tujega davka in davčno priznan odhodek

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje davčnega zavezanca glede davčnega priznavanja odhodkov v zvezi s plačanim davkom na viru (v tujini), ki ga zaradi izkazovanja davčne izgube ne more uveljavljati v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Davčni zavezanec je prejel dohodek od tuje družbe, ki je davčni rezident države, ki ni članica EU, in s katero Republika Slovenija nima sklenjene konvencije o izogibanju dvojnega obdavčenja. Od dohodka, ki ga je prejel davčni zavezance, je bil obračunan in plačan davek na viru. …

Preberi do konca - Uveljavljanje odbitka tujega davka in davčno priznan odhodek

Odhodek

Odhodki določenega obračunskega obdobja so le tisti stroški, ki so vsebovani v prodanih poslovnih učinkih. Razliko med vsemi proizvedenimi poslovnimi učinki in odhodki tako predstavljajo zaloge (nedokončane proizvodnje, končnih izdelkov).

Vrste odhodkov:

Poslovni odhodki:

  • materialni stroški (materiala, energije, nadomestnih delov, drobnega inventarja, …)
  • amortizacija
  • nematerialni stroški (stroški za občasna in začasna dela, dnevnice za službena potovanja, prevozni stroški, stroški za prehrano, davki in prispevki, …)


Odhodki od financiranja:

  • odhodki financiranja iz odnosov s povezanimi podjetji
Preberi do konca - Odhodek