Register dejanskih lastnikov – nove obveznosti za poslovne subjekte po ZPPDFT-1

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki je vstopil v veljavo novembra 2016, nalaga poslovnim subjektom novo obveznost. Poslovni subjekti bodo morali ugotoviti in voditi evidenco dejanskih lastnikov. Podatke o dejanskih lastnikih bodo morali vpisali tudi v register dejanskih lastnikov, ki ga bo vzpostavil Ajpes.

Namen vzpostavitve evidence dejanskih lastnikov je zagotoviti transparentnost lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočiti zlorabe poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Ugotovitev in vzpostavitev evidence dejanskih lastnikov, ter vpis …

Preberi do konca - Register dejanskih lastnikov – nove obveznosti za poslovne subjekte po ZPPDFT-1

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

13.09.2010 0

I. POGLAVJE

SPLOŠNE DOLOČBE

1.1 Vsebina zakona

1. člen

(vsebina zakona in prenos direktiv EU)

(1) Ta zakon določa ukrepe, pristojne organe ter postopke za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata naslednji direktivi Evropskih skupnosti:

1. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (UL L št. 309 z dne 25. 11. …

Preberi do konca - Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma