Novi prekrški po ZGD-1

policaj15. avgusta je začel veljati spremenjeni (-1), ki za podjetnike in podjetja uvaja med drugim nove in spreminja dosedanje prekrške, ki lahko nastanejo pri vodenju in upravljanju svojega podjetja.

Prekrški za družbe:

Z globo od 15.000 do 45.000 evrov se za kaznuje velika družba, z globo od 10.000 do 30.000 evrov srednja družba, z globo od 2.500 do 15.000 evrov majhna družba, z globo od 1.000 do 6.000 evrov pa mikro družba poleg tega pa se kaznuje tudi odgovorno oseba družbe z globo od 500 do 4.000 evrov, če:

 1. v sodni ali ne prijavi podatkov (sprememba dejavnosti, poslovodstva itd.) in priloži aktov, ki odražajo zadnje dejansko stanje;
 2. ne prijavi za podatkov, ki se po določbah tega zakona vpisujejo v register;
 3. ne vodi poslovnih knjig;
 4. priloga z izkazu ni v skladu z določbami ;
 5. ob izdaji prodaja delnice pod najmanjšim emisijskim zneskom;
 6. izda delnice, ki ob enakem deležu v osnovnem kapitalu dajejo različno število glasov;
 7. delnice družbe, za katero se ne uporablja zakon, ki ureja prevzeme, niso izražene v nematerializirani obliki;
 8. ne poda zahteve za izdajo delnic v nematerializirani obliki v 15 dneh od dneva, ko so izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve pri klirinško-depotni družbi;
 9. delničarje ali njihove prednike oprosti plačila obveznosti;
 10. vrne vložke ali jih obrestuje;
 11. uporabi čisti v drugačnem vrstnem redu kot je:
  1. kritje prenesene izgube,
  2. oblikovanje kapitalskih rezerv na podlagi sklenjene prisilne poravnave,
  2. oblikovanje zakonskih rezerv,
  3. oblikovanje rezerv za lastne deleže,
  4. oblikovanje statutarnih rezerv;
 12. pridobi lastne delnice v nasprotju z določbami ZGD-1;
 13. družba v nasprotju z določbami ZGD-1 zagotovi predujem ali za pridobitev delnic;
 14. pridobi lastne delnice v zastavo v nasprotju z določbami ZGD-1;
 15. je vsebina in objava skupščine v nasprotju z ZGD-1;
 16. poveča osnovni z vložki v nasprotju z določbami ZGD-1;
 17. izvede pogojno povečanje osnovnega kapitala v nasprotju z določbami ZDG-1;
 18. izda delnice ali začasnice pred vpisom sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala v register;
 19. zmanjša v nasprotju z določbami ZGD-1;
 20. združi delnice v nasprotju z določbami ZGD-1;
 21. se zmanjša osnovni kapital pod najnižji znesek;
 22. prijava in izvedba skupščine nista v skladu z določbami ZGD-1;
 23. izplača komplementarju dividendo oziroma odobri posojilo v nasprotju z določbami ZGD-1;
 24. izplača družbenikom , ki je potrebno za ohranjanje osnovnega kapitala;
 25. pridobi lastne poslovne deleže v nasprotju z določbami ZGD-1.

Z globo od 6.000 do 30.000 evrov se za prekršek kaznuje velika družba, z globo od 4.000 do 20.000 evrov srednja družba, z globo od 1.000 do 10.000 evrov majhna družba, z globo od 500 do 5.000 evrov pa mikro družba, če:

 1. pri svojem poslovanju ne uporablja firme v obliki, kot je vpisana v register;
 2. na dopisih, ki jih pošilja družba, ni podatkov o firme (celotni!), sedežu družbe, registrskem organu, pri katerem je družba vpisana, matični številki družbe; pri družbi z omejeno odgovornostjo in delniški družbi je treba navesti tudi znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov;
 3. letnega poročila ali konsolidiranega letnega poročila ne sestavi v zakonsko določenih rokih;
 4. revidiranega letnega poročila ali konsolidiranega letnega poročila ne predloži AJPES zaradi javne objave na način in v rokih, ki jih določa ZGD-1;
 5. ne vsebuje vseh zakonsko določenih sestavin;
 6. letno poročilo ni podpisano v skladu z določbami ZGD-1;
 7. na poslovnih listinah poleg firme dvojne družbe nista označena ime in priimek poslovodij ali članov poslovodstva komplementarja v dvojni družbi;
 8. pri vodenju poslov dvojne družbe pri podpisovanju ni dodana tudi komplementarja;
 9. ima v sestavi osnovnega kapitala več kot polovico delnic brez glasovalne ;
 10. delničarju po ponovnem pozivu ne odvzame neplačanih delnic;
 11. vpisuje lastne delnice;
 12. prevzame lastne delnice v nasprotju z zakonskimi določili;
 13. izplača vmesno dividendo v nasprotju z določbami ZGD-1;
 14. ima organ vodenja ali nadzora sestavljen nezakonito;
 15. odobri posojila v nasprotju z 261. členom ZGD-1;
 16. v prilogi k računovodskim izkazom ne razkrije politike prejemkov članov organa vodenja ali nadzora;
 17. ne pošlje overjenega prepisa zapisnika in prilog v 24 urah po seji skupščine;
 18. ne objavi listin ali ne omogoči njihovega brezplačnega prepisa kot to določa zakon;
 19. poveča osnovni kapital v nasprotju z določbami ZGD-1;
 20. družbeniku v nasprotju s 512. členom ZGD-1 ne da informaciji oziroma mu ne dovoli vpogleda;

Za zgornje prekrške se lahko kaznuje tudi odgovorno osebo družbe in sicer z globo od 300 do 2.500 evrov.

Prekrški za samostojne podjetnike:

Samostojni je lahko oglobljen z globo od 2.000 do 5.000 evrov, če ustreza merilom za velike družbe oziroma s 1.300 do 3.500, če ustreza merilom za srednje družbe oziroma s 600 do 2.000 evrov, če ustreza merilom za majhne družbe oziroma z 200 do 800 evrov, če ustreza merilom za mikro družbe:

 1. če ne predloži AJPES-u letnega poročila zaradi javne objave v treh mesecih po koncu poslovnega leta, razen podjetnikov-normirancev;
 2. če ne predloži AJPES-u podatkov iz letnih poročil o svojem premoženjskem in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu v treh mesecih po koncu koledarskega leta, razen podjetnikov-normirancev;
 3. če ne uporablja firme (naziva podjetja) ali pa jo uporablja v nasprotju z določili ZGD-1;
 4. če ne prijavi za vpis v Poslovni register Slovenije sprememb podatkov ali prenehanja poslovanja;
 5. če v prijavi za vpis v Poslovni register Slovenije navede napačne podatke;
 6. če kot poslovni naslov v poslovni register navede naslov, na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki mu ni dala dovoljenja za na tem naslovu.

Z globo od 600 do 1.200 evrov se kaznuje odgovorna oseba podjetnika, če stori kateregakoli od zgoraj navedenih prekrškov.

Vir: ZGD-1

Sorodni članki: