Akt o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov

11.07.2010 0

S tem aktom se določa podrobnejša pravila o:

  • vzpostavitvi registra transakcijskih računov (v nadaljnjem besedilu: RTR) pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES),
  • vsebini registra transakcijskih računov,
  • povezovanju RTR s Poslovnim registrom Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PRS), centralnim registrom prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: CRP) in davčnim registrom zaradi prevzemanja ažurnih podatkov o imetnikih transakcijskih računov,
  • izpolnjevanju pogojev za izmenjavo podatkov s ponudniki plačilnih storitev,
  • posredovanju podatkov bank in Uprave Republike Slovenije za javna
Preberi do konca - Akt o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov

Zakon o dohodnini – uradno prečiščeno besedilo (ZDoh-2-UPB5)

05.07.2010 0

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja dohodnine.

(2) Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb.

2. člen

(uporaba zakona)

Dohodnina se ugotavlja po določbah zakona, ki velja na dan 1. januarja leta, za katero se dohodnina odmerja, če ni s tem zakonom drugače določeno.

3. člen

(pripadnost dohodnine)

Dohodnina je prihodek državnega proračuna, če ni z zakonom drugače določeno.

II. ZAVEZANEC ZA DOHODNINO IN OBSEG DAVČNE OBVEZNOSTI…

Preberi do konca - Zakon o dohodnini – uradno prečiščeno besedilo (ZDoh-2-UPB5)

Zakon o davku na dodano vrednost – uradno prečiščeno besedilo (ZDDV-1-UPB2)

29.03.2010 0

I. VSEBINA IN OBSEG ZAKONA

1. člen

(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) na ozemlju Republike Slovenije v skladu:

– z Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 347 z dne 11. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2009/69/ES z dne 25. junija 2009 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem …

Preberi do konca - Zakon o davku na dodano vrednost – uradno prečiščeno besedilo (ZDDV-1-UPB2)
1 31 32 33