Posebnosti predložitve letnega poročila društva za leto 2016

Čeprav zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) veljajo že precej časa, pa bodo društva naslednjem mesecu prvič predložile letno poročilo po novem. Temeljna novost pri predložitvi letnega poročila so poenoteni obrazci bilance stanja in izkaza poslovnega izida za vse vrste poslovnih subjektov, nekateri subjekti (društva, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava idr.) pa bodo morali predložiti še Dodatne podatke k računovodskim izkazom, ki so bili v minulih letih sestavni del računovodskih izkazov. Pravne osebe (razen pravnih oseb

Preberi do konca - Posebnosti predložitve letnega poročila društva za leto 2016

Izkaz poslovnega izida

16.01.2009 0

Izkaz poslovnega izida (poslovna bilanca) je temeljni računovodski izkaz. V njem gospodarske družbe izkazujejo poslovni izid za poslovno leto in medletna obdobja, ki mora biti resničen in pošteno izkazan. Daje informacije za potrebe notranjega in zunanjega računovodskega poročanja. Sestavlja se za splošne in posebne namene. Od njegove vrste in narave podjetja sta odvisna obseg in razčlenitev postavk v njen.

Izkaz poslovnega izida služi ugotavljanju poslovnega izida in predstavitvi dohodkovnega položaja, predstavljen pa mora biti tako jasno in pregledno, da …

Preberi do konca - Izkaz poslovnega izida