Kontni okvir za gospodarske družbe

23.01.2010 0

00 – NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V tej skupini se izkazujejo dobro ime, odloženi stroški razvijanja, premoženjske in druge pravice, druga neopredmetena sredstva, njihov popravek vrednosti in oslabitev njihove vrednosti ter dolgoročne aktivne časovne razmejitve.

01 – NALOŽBENE NEPREMIČNINE
V tej skupini se izkazujejo naložbene nepremičnine, njihov popravek vrednosti in oslabitev njihove vrednosti.

02 – NEPREMIČNINE
V tej skupini se izkazujejo zemljišča, zgradbe in nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi posebej glede na izbrani model vrednotenja.

03 …

Preberi do konca - Kontni okvir za gospodarske družbe
1 2