Odbitek DDV od nabave večnamenskih vozil – dodatno pojasnilo

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanec se sklicuje na naše pojasnilo, št. 4234-2031/2011-1 z dne 11. 11. 2011 kjer je pojasnjena pravica do odbitka DDV od nabave večnamenskih vozil. Zanima ga, kdo je pristojen za uvrstitev predelanega vozila v ustrezno tarifo, saj Carinska uprava RS z odločbo zavrača zahtevke zavezancev za izdajo zavezujoče tarifne informacije. Nadalje ga zanima ali lahko posplošeno upošteva kar kategorijo vozila, ki je zapisana v prometnem dovoljenju oziroma v potrdilu o skladnosti.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

Za razvrstitev izdelkov v ustrezno kombinirano nomenklaturo carinske tarife je pristojen carinski organ.

Za po c) točki 66. člena ZDDV-1 v povezavi s 106. členom pravilnika ni pogoj, da je davčni zavezanec pridobil zavezujočo tarifno informacijo ali pojasnilo o uvrščanju blaga v kombinirano nomenklaturo carinske tarife.

Kot smo zapisali v pojasnilu na katerega se sklicuje, je za razvrstitev izdelkov v ustrezno kombinirano nomenklaturo carinske tarife pristojen carinski organ. Glede izdaje zavezujoče tarifne informacije je na spletnih straneh CURS http://www.carina.gov.si/si/carina/carinska_tarifa/zavezujoca_tarifna_informacija/ pojasnjeno kdaj carinski organ izda zavezujočo tarifno informacijo.

Carinska uprava RS pa izdaja tudi pojasnila o uvrščanju blaga v kombinirano nomenklaturo carinske tarife.

Hkrati bi radi opozorili, da za odbitek DDV po c) točki 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11 in 78/11) v povezavi s 106. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11 in 108/11) ni pogoj, da je davčni zavezanec pridobil od carinskega organa zavezujočo tarifno informacijo ali pojasnilo o uvrščanju blaga v kombinirano nomenklaturo carinske tarife. Pomembno je, da vozilo ustreza pogojem za uvrstitev v tarifno oznako KN 8704.

Davčni zavezanec, ki nabavi vozilo, ki se uvršča v tarifno oznako KN 8704 (vozilo za prevoz blaga), ima pravico do odbitka DDV, če to vozilo uporablja za opravljanje obdavčene dejavnosti.

Pravica do odbitka DDV od vozil je vezana na uvrstitev vozila v tarifno oznako KN 8704 in je ni mogoče posplošeno upoštevati za kategorije vozil, ki so zapisane v potrdilu o skladnosti (npr. tip N1). Navedena določba naj bi preprečevala goljufije v zvezi s homologacijo vozil, ki so konstruirana predvsem za prevoz ljudi in ne izpolnjujejo pogojev za uvrstitev v tarifno oznako KN 8704. Namreč, nekateri proizvajalci homologirajo vozila kot tovorna vozila (tip N1), se pa zaradi njihovih določenih značilnosti, ki nakazujejo, da so namenjena predvsem za prevoz potnikov in ne za transport blaga, uvrščajo pod tarifno oznako KN 8703.

Zato v posameznih primerih, kadar bi lahko bila uvrstitev motornega vozila v kombinirano nomenklaturo carinske tarife sporna, lahko zavezanec dokazuje pravico do uveljavljanja odbitka DDV od nabave določenega motornega vozila s pojasnilom oziroma informacijo carinskega organa o uvrstitvi motornega vozila v ustrezno tarifno oznako.

V skladu s 76. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/2011 – UPB4), mora zavezanec za davek dokazati svoje trditve, na podlagi katerih se davčna obveznost zmanjša. V 77. členu istega zakona je določeno, da če ta zakon ali zakon o obdavčenju ne določa drugače, dokazuje zavezanec za davek svoje trditve v davčnem postopku praviloma s pisno dokumentacijo ter poslovnimi knjigami in evidencami, ki jih vodi v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju, lahko pa predlaga tudi izvedbo dokazov z drugimi dokaznimi sredstvi. Torej v primeru, če zavezanec uveljavlja pravico do odbitka DDV (torej znižuje svojo davčno obveznost) mora to z listinami tudi dokazati.

Glede nastanka pravice do odbitka DDV pri nabavi predelanega oz. dodelanega vozila pa velja naslednje:

Kdaj nastane pravica do odbitka DDV določa 62. člen ZDDV-1, in sicer nastane pravica do odbitka DDV v trenutku, ko nastane obveznost obračuna DDV. Torej pravica do odbitka DDV pri nabavi dodelanega oz. predelanega vozila, ki se uvršča v ustrezno tarifno oznako (in se bo uporabljal za opravljanje obdavčene dejavnosti), nastane v trenutku, ko je nastala obveznost obračuna DDV za tako predelano oz. dodelano vozilo.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4234-140/2012-2, 3. 2. 2012

Sorodni članki: