Povračilo stroškov udeležencu izobraževanja odraslih

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje zavezanca v zvezi s povračili stroškov udeležencu izobraževanja odraslih. V dopisu navaja, da udeleženec izobraževanja odraslih pri delodajalcu opravlja . Zanima jih, ali se prehrane med delom, do višine določene v Uredbi in nagrada v višini, kot jo določa Uredba, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

Dohodki, ki jih v okviru opravljanja obveznega praktičnega dela prejme udeleženec izobraževanja odraslih, ki ni v delovnem razmerju, prijavljen kot brezposelna oseba in se ne izobražuje v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ter je mlajši od 27 let, se davčno obravnavajo skladno z določili 12. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Povračila stroškov v zvezi z delom in službenim potovanjem se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, pod pogoji in do višin določenimi v navedeni Uredbi.

Po 8. točki prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 UPB7) se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne vštevajo plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo, do višine, ki jo določi vlada. Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo, skladno s predpisi, ki urejajo vzgojo in , se po 12. členu Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba (Uradni list RS, št. 140/06 s spremembami) ne vštevajo v davčno osnovo do višine 172 eur, za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca.

Plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo veljajo za dohodke iz delovnega razmerja po ZDoh-2.

Morebitna izplačila povračil stroškov prevoza na delo in z dela ter povračila stroškov prehrane med delom udeležencem izobraževanja odraslih se davčno obravnavajo skladno s 3. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2. To pomeni, da se povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter povračila stroškov prehrane med delom, ne vštevajo v davčno osnovo pod pogoji in do višin, določenih v Uredbi.

Zakon o izobraževanju odraslih – ZIO (Uradni list RS, št. 110/06 UPB1) v prvem odstavku 1. člena določa, da izobraževanje odraslih po tem zakonu obsega izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost in si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri tem izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta. Udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, imajo skladno z drugim odstavkom 4. člena ZIO pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in pravico do drugih ugodnosti ter pravic (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali občasnih del prek pooblaščene organizacije za posredovanje dela) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju, prijavljeni kot brezposelne osebe ali se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Omenjene pravice je mogoče uveljavljati do dopolnjenega 27. leta starosti.

Skladno z navedenim se, ob upoštevanju pogojev določenih v drugem odstavku 4. člena ZIO, plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo, ki jih prejmejo udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po javno veljavnih programih za pridobitev poklicne, srednje in višje oziroma visokošolske izobrazbe, davčno obravnavajo skladno z določili 12. člena Uredbe. Navedeno pomeni, da se ob izpolnjevanju pogojev, določenih v drugem odstavku 4. člena ZIO, nagrada dijaku ali študentu za opravljeno praktično delo v okviru enega meseca, do višine 172 eur ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4210-23144/2011, 10. 10. 2011

Sorodni članki: