Splošna pravila za računovodenje

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki (v nadaljevanju podjetniki) morajo v okviru svojega računovodstva oziroma knjigovodstva voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Poslovne knjige so vezane knjige, kartoteke in podatkovne zbirke, s knjiženimi poslovnimi dogodki. Z vsako izmed njih se nenazadnje izkaže pisno trditev, da je poslovni dogodek sploh nastal. Poslovne knjige lahko podjetniki vodijo po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva, gospodarske družbe pa samo po sistemu dvostavnega knjigovodstva.

Glede na vsebino ločijo Slovenski računovodski standardi dve vrsti oziroma kategoriji poslovnih knjig; to so temeljne (obvezne) in pomožne (neobvezne) poslovne knjige. V temeljnih poslovnih knjigah, kamor se uvrščata glavna knjiga in z njo povezani dnevnik, zapisujemo poslovne dogodke. Ko pa se zgodi, da so le ti preobširni, s čemer bi se zameglila preglednost kontov, jih po vrsti in količini zapisujemo v pomožne knjige. Najpogostejše pomožne knjige so knjige drobnega inventarja, blaga, materiala, kupcev, dobaviteljev ipd., ki s precej podrobno specifikacijo dopolnjujejo glavne knjige.

Družbe in podjetniki morajo vsako leto na podlagi svojih knjigovodskih listin pripraviti letno poročilo, nato pa podatke iz poročila poslati AJPES tri mesece po koncu koledarskega leta.

Sorodni članki:

  • Ni sorodnih člankov.