Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 53PO15

eko skladPredmet javnega poziva: Predmet in namen javnega poziva so Eko sklada za oziroma v projektu opredeljene faze naložb v:

A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),

C) gospodarjenje z odpadki,

D) Varstvo voda in učinkovita raba vode,

E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in

F) začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Več

Pogoji za sodelovanje: Do kreditov so upravičene gospodarske družbe in druge pravne osebe. Do kreditov so upravičeni tudi samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnega zakona.

Vrednost javnega poziva: Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 10 milijonov EUR.

Razpisnik: , Slovenski okoljski javni sklad

Rok: Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 4. 2016.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 241-48-20 vsak delovni dan, med 13. in 15. uro, po faksu: (01) 241-48-60 in na spletni strani: http://www.ekosklad.si/.

Razpisna dokumentacija: Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje dokumentacije na njihov naslov vsak delovni dan od objave poziva dalje na Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 241-48-20. Pred pošiljanjem dokumentacije za prijavo morajo kandidati Eko skladu predložiti podatke o naslovu, telefonu, elektronski pošti ali telefaksu, kontaktni osebi kandidata, nazivu naložbe in okvirni višini zaprošenih sredstev.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 28, Datum: 24. 4. 2015, Stran: 808

Sorodni članki: