Ravnanje s komunalnimi odpadki

Obveznosti tudi za proizvodno, storitveno in drugo dejavnost

Slovenija zamuja s prenosom zahtev krovne direktive na področju odpadkov 2008/98/ES v svoj pravni red in v letošnjem letu pričakujemo spremembe “odpadkarskih” predpisov. Del teh predpisov je Ministrstvo za okolje in prostor že pripravilo in posredovalo v javno razpravo. Objavljeni so na spletni strani MOP.

Med njimi velja izpostaviti zlasti osnutek Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki, s katerim se na novo ureja področje ravnanja s komunalnimi odpadki, ki se sicer izvaja v okviru opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Uredba določa obveznosti izvirnega povzročitelja komunalnih odpadkov glede ločenega zbiranja odpadkov na izvoru. Med izvirne povzročitelje komunalnih odpadkov poleg izvirnih povzročiteljev iz gospodinjstev in izvirnih povzročiteljev iz dejavnosti javne uprave in javnih storitev, prišteva tudi izvirne povzročitelje iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javne uprave in javnih storitev; s tem pa uredba določa tudi obveznosti, ki se nanašajo na industrijo oziroma proizvodno in storitveno dejavnost.

Uredba podrobno opredeljuje ločene frakcije, med katere sodijo tudi različne vrste odpadne embalaže in hierarhijo ravnanja z njimi; določa obveznosti, ki se nanašajo na ločeno zbiranje odpadne embalaže, kar bo posredno vplivalo tudi na sistem ravnanja z odpadno embalažo in stroške ravnanja s to embalažo.

Priporočamo, da vsebino uredbe proučite z vidika vaše dejavnosti in izvedljivosti v praksi. Skladno s pozivom MOP vas vabimo, da se aktivno vključite v obravnavo in vaše pripombe posredujete na MOP na e-naslov: lucija.jukic-sorsak@gov.si do 21.2.2011. Stališče do te uredbe bo v imenu svojih članov pripravila tudi GZS, zato predlagamo, da vaše pripombe posredujete tudi službi za varstvo okolja GZS, e-naslov: antonija.cerar@gzs.si.

Vir: GZS

Sorodni članki:

  • Ni sorodnih člankov.