Stališče v zvezi s pojasnili MF na pobudo GZS za razjasnitev odprtih vprašanj glede omejitev gotovinskega plačevanja

Na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije so bila na sestanku s predstavniki Ministrstva za finance in DURS-a dne 12.1.2012 izpostavljena vprašanja glede omejitev plačevanja z gotovino (izvajanje Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku). Predstavljene so bile različne interpretacije območnih davčnih uprav o tem, kako razumejo omejitev gotovinskega poslovanja, kot

GZS podpira prizadevanja MF za zajezitev sive ekonomije in zato načeloma ne nasprotuje spremembi Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Vendar bi morala biti ta sprememba bolj pretehtana in nedvoumno definirana, da subjektom, ki poslujejo zakonito, ne bi postavljali nesmiselnih omejitev. Posamezna določila pravilnika namreč ne upoštevajo specifike poslovanja v praksi. Gre za poslovanje, ki samo po sebi, upoštevaje pravila in standarde blagajniškega poslovanja, ni v nasprotju s ciljem Pravilnika, to je omejiti zlorabe davčnih postopkov in sive ekonomije.

Pri tem dodajamo še to, da brez drugih nadzornih ukrepov tudi spremembe tega pravilnika ne bodo dosegle tistih subjektov, ki z neizdajanjem računov najvišjih vrednosti utajujejo največje davkov.

Na sestanku so bili odgovornim za spremembo Pravilnika predstavljeni argumenti, na katere je GZS pričakovala odgovore z jasnimi pojasnili in z najavo sprememb teksta pravilnika, kjer pojasnila ne zadoščajo. Na GZS ugotavljamo, da pojasnila MF in DURS-a, objavljeni na spletni strani DURS-a, niso odgovorila na večino izpostavljenih vprašanj.

Nerešeno še vedno ostaja predvsem:

  • nezmožnost plačevanja za storitve turističnih agencij v poslovanju s turističnimi kmetijami, ki nimajo možnosti negotovinskega plačila;
  • povračilo »založenih« oziroma v imenu in za račun delodajalca v gotovini plačanih zneskov za nakup blaga (bencin, nujni material, manjša plačila na nakup drobnega materiala itd.);
  • dvig gotovine s transakcijskega računa pravne osebe, v skladu s pravili blagajniškega poslovanja, za potrebe poslovanja na območju Republike Slovenije in izkaz poslovnih dogodkov v poslovnih knjigah pravne osebe na podlagi priloženih računov ali drugih izkazov;
  • možnost zagotovitve drugačne evidence, ki jo predvideva Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) predvsem za poslovanje in v razmerju do tujih pravnih oseb, ki opravljajo določeno storitev oziroma dobavo blaga v Republiko Slovenijo;

Smiselne in upravičene so navedbe Ministrstva za finance, da sprememba zasleduje učinkovito opravljanje nalog davčnega organa, še posebej davčnega nadzora in davčne izvršbe, da bi preprečevali delo na črno, izogibanje plačevanja davkov in prispevkov za socialno varnost – torej s ciljem preprečevanja davčnih utajevanj oziroma plačilne discipline in konsolidacije javnih financ.

Ob tem ponovno poudarjamo, da sprememba pravilnika sicer narekuje dodatna administrativna bremena za poslovne subjekte in tudi višje stroške zaradi provizij organizacijam za plačilni promet iz tega naslova. To pa najbolj prizadene konkurenčnost najmanjših slovenskih podjetij.

Glede na navedeno GZS Ministrstvu za finance predlaga, da skupaj s predstavniki gospodarstva pripravi ustrezno spremembo Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki bo zagotovila konkurenčno poslovanje tistim pravnim subjektom, ki poslujejo skladno s slovensko zakonodajo. Predvsem je potrebno razmisliti o upoštevanju dodatnih evidenc, ki zagotavljajo pregleden in učinkovit vpogled v poslovanje podjetij z gotovino in hkrati udejanjiti ostale sistemske ukrepe, ki bodo (bolj) učinkovito preprečevali davčne utaje in sivo ekonomijo.

Avtor: GZS

Sorodni članki: