Javni razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetja na mednarodnem sejmu v tujini.

Mednarodni sejem je sejem, na katerem je delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci vsaj 20% in je vpisan v mednarodni register sejmov M+A ExpoDataBase: http://www.expodatabase.com/ ali v mednarodni register sejmov AUMA: www.auma.de.

Prijavitelj se mora sejma udeležiti kot razstavljavec.

Namen in cilj razpisa:

Namen razpisa je, da se s sofinanciranjem upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem, ki prvič vstopajo na tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na  tujih trgih, poveča možnosti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti in s tem poveča možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji ter zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

Cilj razpisa je podpreti vsaj 60 slovenskih podjetij pri nastopu na mednarodnem sejmu v tujini.

Pogoji za sodelovanje:

Več o pogojih najdete v razpisu.

Vrednost razpisa:

Okvirna skupna višina sredstev znaša 600.000 EUR.

Rok za odajo vlog:

bo odprt do vključno 13.12.2010.

Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Za pravočasne se štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov , Javna agencija Republike Slovenije za in tuje investicije, Verovškova cesta 60, Ljubljana do vključno 13.12.2010. Vse nepravočasne vloge bodo kot prepozne s sklepom zavržene.

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisna dokumentacije in navodil na obrazcih.

Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež JAPTI. Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 5 »Naslovnica za ovojnico«, na naslov Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Kolikor bo vloga dostavljena osebno, mora vlagatelj upoštevati urnik uradnih ur JAPTI, ki je vsak dan med 9. in 13. uro.

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: sejmi@japti.si s pripisom »JR Udeležba slovenskih podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje 7 dni pred iztekom roka za oddajo vloge.

JAPTI ni dolžan posredovati odgovora, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. JAPTI bo na spletnem naslovu: www.japti.si objavil odgovore na vprašanja v roku treh delovnih dni po prejemu vprašanja. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.japti.si ali na sedežu JAPTI, Verovškova uliva 60, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov: sejmi@japti.si, s pripisom »JR Udeležba slovenskih podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – razpisna dokumentacija«. JAPTI ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

Rok razpisa

Vloge morajo prispeti na JAPTI najkasneje 13.12.2010, do 13.00 ure.

Dokumenti

Več na: JAPTI

Sorodni članki: