Informativni izračun dohodnine za leto 2011 – uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZavezanci – rezidenti Slovenije, ki prejemajo dohodke iz delovnega razmerja iz tujine, lahko skladno s 45. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/ – UPB7; v nadaljevanju: ZDoh-2) uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane med delom in stroške prevoza na delo in z dela, pod pogoji in do višine, kot jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08; v nadaljevanju: Uredba).

Če zavezanec prejme povračilo navedenih stroškov, se ne glede na 44. člen ZDoh-2, ki opredeljuje, kateri dohodki, se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, tovrstna povračila vključijo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja iz tujine.

Stroške v zvezi z delom v tujini, kot so stroški prehrane med delom in stroški prevoza na delo in z dela, lahko v skladu s 45. členom ZDoh-2 uveljavljajo rezidenti Slovenije, ki delajo v tujini pri tujih delodajalcih, pri čemer je tuj delodajalec tisti, ki nima sedeža v Sloveniji. Navedene stroške je mogoče uveljavljati le pri dohodkih iz delovnega razmerja v tujini, in sicer glede na dejansko prisotnost na delovnem mestu v tujini.

Uredba v 2. členu določa, da se strošek prehrane med delom delojemalcu, ki dosega dohodek iz delovnega razmerja v tujini, prizna:

  • od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011 v višini 6,12 eura za vsak dan prisotnosti na delu štiri ure ali več ter dodatnih 0,76 eura za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti, če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več.

V zvezi s priznavanjem stroškov prevoza na delo in z dela je v osmem odstavku 3. člena Uredbe izrecno določeno, da se delojemalcu, ki prejema dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, ne glede na prvi, tretji, četrti in peti odstavek tega člena, ta strošek prizna:

  • od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011 do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.

Za običajno prebivališče se v skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe šteje prebivališče delojemalca, ki je najbližje mestu opravljanja dela. Drugo prebivališče delojemalca je običajno prebivališče le, če se delojemalec od tam vsaj štirikrat tedensko vozi na mesto opravljanja dela. Mesto opravljanja dela je mesto, kjer se delo opravlja oziroma se začne opravljati.

Če se slovenski rezidenti dnevno vozijo na delo iz začasnega prebivališča v tujini, se to prebivališče šteje za običajno prebivališče zavezanca. V tem primeru lahko davčni organ zavezancem prizna le stroške, ki so jim dejansko nastali, torej stroške prevoza na delo in z dela med običajnim prebivališčem (med tednom je to prebivališče v tujini) in mestom opravljanja dela (sedež delodajalca v tujini), ne glede na to, da ti zavezanci med vikendi, prazniki, dopusti,…običajno bivajo v Sloveniji, kamor se tedensko vračajo domov.

Davčna uprava Republike Slovenije bo zavezancem za dohodnino – rezidentom Slovenije za leto 2011 najkasneje do 15. junija 2012 dostavila , ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine. bo sestavljen na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga davčna uprava na podlagi uradnih evidenc in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi posredovali izplačevalci dohodkov oziroma zavezanci za dohodnino.

Informativni izračun dohodnine bo poleg podatkov, s katerimi razpolaga davčna uprava, vseboval tudi podatke o dohodkih slovenskih rezidentov, prejetih iz tujine oziroma doseženih v tujini, s katerimi bo davčni organ razpolagal na podlagi vloženih medletnih napovedi za odmero akontacije dohodnine. Če davčni zavezanec dohodkov iz tujine ni napovedoval že med letom oziroma bo iz informativnega izračuna ugotovil, da je potrebno navedene podatke o tujih dohodkih ustrezno spremeniti ali dopolniti, bo dolžan vložiti ugovor zoper informativni izračun dohodnine v roku 15 dni od vročitve informativnega izračuna. Spremembe in dopolnitve podatkov o tujih dohodkih zavezanec vpiše pod točko 2 ugovora zoper informativni izračun, v okviru katerega lahko uveljavlja tudi vse spremembe in dopolnitve v zvezi z stroški.

Če je davčni zavezanec, ki prejema dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, stroške v zvezi z delom v tujini uveljavljal že v medletni »Napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodkov iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine)« in so mu bili priznani na podlagi predloženih dokazil, se bodo ti zvezi z delom v tujini priznali tudi v informativnem izračunu dohodnine.

Če davčnemu zavezancu rezidentu Slovenije informativni izračun dohodnine za leto 2011 ne bo vročen do 15. junija 2012 (npr. davčni zavezanec je v letu 2011 prejemal le obdavčljive dohodke iz tujine, ki jih med letom ni napovedoval), bo moral zavezanec sam vložiti napoved za odmero dohodnine za leto 2011, in sicer najpozneje do 31. julija 2012. V tem primeru lahko zavezanec ob vložitvi napovedi za odmero dohodnine uveljavlja tudi stroške v zvezi z delom v tujini, in sicer jih vpiše v rubriko »Dodatni podatki o dohodkih, prejetih iz tujine«, v polje »stroški«.

Zavezanec je dolžan v zvezi z uveljavljanjem zgoraj navedenih stroškov v zvezi z delom v tujini davčnemu organu dokazati, da so mu ti stroški dejansko nastali ter njegovo dnevno prisotnost na delovnem mestu, saj se stroški v zvezi z delom v tujini priznajo glede na zavezančevo dejansko prisotnost na delovnem mestu v tujini.

V ta namen objavljamo tudi obrazec »Vloga za uveljavljanje zmanjšanja davčne osnove od dohodka iz delovnega razmerja za stroške v zvezi z delom v tujini – odmera dohodnine za leto 2011«.

Davčni organ zavezancu, ki uveljavlja stroške v zvezi z delom v tujini, te prizna na podlagi predloženih dokazil o njihovem nastanku. Davčni zavezanec mora torej davčnemu organu v zvezi s svojo zahtevo za uveljavljanje dejanskih stroškov dokazati, da so mu ti stroški dejansko nastali. Način dokazovanja navedenih stroškov je opisan v Pojasnilu DURS glede uveljavljanja stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve, št. 4210-34/2008, z dne 21.2.2008.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4217-22/2012, 4. 1. 2012

Sorodni članki: