Vračilo trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije – upoštevanje podatkov o vrsti dejanske rabe

Pri vodenju postopkov za za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, je zaradi uskladitve površin kmetijskih zemljišč glede na o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 73/14) prišlo do nekaterih sprememb. Bistvena se nanaša na skupino površin 4, kjer se v skladu s 23. členom Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev za GERK z vrsto dejanske rabe 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi upošteva največja upravičena površina, ki se določi matematično in je zato manjša od dejanske površine. Ker so pri vračilu merodajni podatki oziroma stanje na dan 30. junija leta, na katero se vračilo nanaša, se spremenjena ureditev uporablja za vračilo fizičnim osebam za leto 2015 (letni zahtevki) in za vračilo pravnim osebam za leto 2015 (mesečni zahtevki).

Na podlagi Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12 in 32/14) in Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, 21/13 in 54/14), imajo za energente, ki se dokazljivo porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, kupci pravico do vračila trošarine v višini 70 % povprečnega zneska trošarine, ki je predpisana za plinsko olje za pogonski namen v obdobju, za katero se zahteva vračilo trošarine. Vračilo trošarine se priznava za dejansko porabljene količine goriva, vendar največ do najvišje normativne porabe goriva. Le-ta se določi za koledarsko leto glede na površino in dejansko rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč v Republiki Sloveniji v uporabi upravičenca, kakor ju izkazujejo grafične enote rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (GERK) oziroma zemljiški kataster, in znaša po skupinah:

  • 200 litrov na hektar njive ali vrta, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjaka, matičnjaka, trajnega travnika, barjanskega travnika in ekstenzivnega sadovnjaka (skupina 1);
  • 420 litrov na hektar vinograda, intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, oljčnika ali drugega trajnega nasada (skupina 2);
  • 50 litrov na hektar plantaže gozdnega drevja (skupina 3);
  • 15 litrov na hektar kmetijskega zemljišča, poraslega z gozdnim drevjem (skupina 4);
  • 15 litrov na hektar gozda (skupina 5).

Podatke o površini kmetijskih zemljišč pridobi Finančna uprava Republike Slovenije od ministrstva, pristojnega za (Ministrstvo za , in prehrano).

S Pravilnikom o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 73/14) so se spremenile nekatere vrste dejanske rabe kmetijskih zemljišč, kakor jo izkazujejo GERK, vendar te spremembe v pretežni meri nimajo vsebinskega vpliva na vračila trošarine za kmetijsko-gozdarski namen. Takšne spremembe so:

  • uvedba GERK z vrsto rabe 1150 (njiva za rejo polžev), ki se za namene vračila trošarine določi glede na dejansko uporabo zemljišča z vrsto rabe 1100 (njiva) in ostaja v skupini 1;
  • uvedba GERK z vrsto rabe 1170 (jagode na njivi), ki se za namene vračila trošarine določi glede na dejansko uporabo zemljišča z vrsto rabe (njiva) in ostaja v skupini 1;
  • uvedba GERK z vrsto rabe 1161 (hmeljišče v premeni), ki se za namene vračila trošarine določi glede na dejansko uporabo zemljišča z vrsto rabe 1160 (hmeljišče) in ostaja v skupini 2;
  • GERK z vrsto rabe 1321 (barjanski travnik) se spremeni v GERK z vrsto dejanske rabe 1300 (trajni travnik) in ostaja v skupini 1.

Bistveno spremembo prinaša uvedba GERK z vrsto dejanske rabe 1320 (travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi), v katero se na podlagi 23. člena Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev uvrščajo tako površine, za katere se lahko uveljavlja vračilo trošarine, kot tudi površine,  za katere vračila trošarine ni mogoče uveljavljati. Gre za zemljišča, na katerih je zaradi prepleta neugodnih naravnih danosti otežena strojna obdelava in so primerno predvsem za rejo pašnih živali. Zato je bila za namene vračila trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, izvedena ustrezna prevedba podatkov, ki jih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posreduje Finančni upravi Republike Slovenije. Za namene vračila trošarine za GERK z vrsto dejanske rabe 1320 (travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi) se tako uporabijo podatki o površini upravičenih vrst dejanske rabe, ki veljajo tudi za izvajanje ukrepov kmetijske politike. To pomeni, da se za zemljišča s to vrsto rabe ob upoštevanju sorazmernega sistema upravičenosti za posamezne vrste rab iz evidence dejanske rabe izračunata površina upravičenih vrst dejanske rabe in površina neupravičenih vrst dejanske rabe. Iz GERK so z vrsto dejanske rabe 1320 (travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi) izločene neupravičene površine, ki niso predmet vračila trošarine.

Vir: MF

Sorodni članki: