Nova zakonodaja: Slovenski računovodski standard 22 (2012) – POSLOVNE KNJIGE

Na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji dne 26. 7. 2011 sprejel

Slovenski računovodski standard 22 (2012) POSLOVNE KNJIGE

A. Uvod

Ta standard se uporablja pri vodenju poslovnih knjig, to je knjigovodskem razvidovanju. Povezan je z računovodskimi načeli od 115 do 122 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje:

a) opredeljevanje poslovnih knjig,

b) urejanje kontov v poslovnih knjigah,

c) vpisovanje v poslovne knjige …

Preberi do konca - Nova zakonodaja: Slovenski računovodski standard 22 (2012) – POSLOVNE KNJIGE

Nova zakonodaja: Slovenski računovodski standard 21 (2012) – KNJIGOVODSKE LISTINE

Na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji dne 26. 7. 2011 sprejel

Slovenski računovodski standard 21 (2012) KNJIGOVODSKE LISTINE

A. Uvod

Ta standard obravnava knjigovodske listine kot podlago za vpisovanje v poslovne knjige. Povezan je z računovodskimi načeli od 111 do 114 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje:

a) opredeljevanje knjigovodskih listin,

b) nastajanje in prenašanje knjigovodskih listin,

c) kontroliranje knjigovodskih listin in …

Preberi do konca - Nova zakonodaja: Slovenski računovodski standard 21 (2012) – KNJIGOVODSKE LISTINE

Zakonodajne novosti s področja računovodstva

26.11.2010 0

informator-racunovodstvo-vitagoV nadaljevanju vas obveščamo o novostih s področja računovodstva in popravkov Slovenskih računovodskih standardih:


Popravki Slovenskih računovodskih standardov (2006)
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010090.pdf

Popravki Kontnega okvira za gospodarske družbe
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010090.pdf

Popravki Kontnega okvira za zadruge
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010090.pdf

Popravki Kontnega okvira za društva in invalidske organizacije
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010090.pdf

Popravki Kontnega okvira za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010090.pdf

Popravki Kontnega okvira za male samostojne podjetnike
http://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010090.pdf

Vir: Uradne list RS: št. 90/2010 z dne 12.11.2010…

Preberi do konca - Zakonodajne novosti s področja računovodstva

Spremembe kontnih okvirov

23.01.2010 0

Na podlagi 16. člena Zakona o revidiranju, ZRev-2 (Uradni list RS, št. 65/08) in 54. člena Zakona o gospodarskih družbah, ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 in 83/09) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 117. seji 17. 12. 2009 sprejel

S P R E M E M B E K O N T N E G A O K V I R A
za gospodarske družbe

V Kontnem okviru za gospodarske družbe (Uradni list RS, št. 104/08 …

Preberi do konca - Spremembe kontnih okvirov

Kontni okvir za nepridobitne organizacije pravne osebe zasebnega prava

23.01.2010 0

RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA

00 – NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V tej skupini se izkazujejo premoženjske pravice, odloženi stroški razvijanja, druga neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve ter popravek in oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev.

01 – NALOŽBENE NEPREMIČNINE
V tej skupini se izkazujejo naložbene nepremičnine, njihov popravek vrednosti in oslabitev njihove vrednosti.

02 – NEPREMIČNINE
V tej skupini se izkazujejo zemljišča, zgradbe in nepremičnine v gradnji oziroma izdelavi posebej glede na izbrani model vrednotenja.…

Preberi do konca - Kontni okvir za nepridobitne organizacije pravne osebe zasebnega prava

Kontni okvir za društva in invalidske organizacije

23.01.2010 0

RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA

00 – NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
V tej skupini se izkazujejo premoženjske in druge pravice, druga neopredmetena sredstva, odloženi stroški razvijanja in dolgoročne aktivne časovne razmejitve ter popravek in oslabitev vrednosti neopredmetenih sredstev.

01 – NEPREMIČNINE
V tej skupini se izkazujejo vrednosti zemljišč in zgradb ter popravek vrednosti nepremičnin zaradi amortiziranja, katerih doba koristnosti je omejena, pa tudi vrednosti nepremičnin, pridobljenih na podlagi finančnega najema in popravek njihovih vrednosti zaradi amortiziranja.…

Preberi do konca - Kontni okvir za društva in invalidske organizacije
1 2