Odpravnina ob upokojitvi, izplačana delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen manj kot 5 let

Logo-DURS-eracunovodstvo-Vitago1Prejeli smo vprašanje zavezanca glede davčne obravnave izplačila odpravnine ob upokojitvi. V dopisu zavezanec navaja, da je delavec na podlagi 132. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 13/13) upravičen do odpravnine ob upokojitvi, če je bil pri delodajalcu zaposlen 5 let. Ker Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08) v 10. členu ne določa omejitve 5 let, zavezanca zanima, ali je …

Preberi do konca - Odpravnina ob upokojitvi, izplačana delavcu, ki je pri delodajalcu zaposlen manj kot 5 let

Obračun dohodnine in prispevkov od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi od 1.1.2013 dalje

16.01.2013 0

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoZ uveljavitvijo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12) se spreminja način obračunavanja prispevkov za socialno varnost od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

V tem pojasnilu povzemamo ureditev glede obračuna dohodnine ter pojasnjujemo ureditev glede obračuna prispevkov za socialno varnost od odpravnin zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki velja za izplačila tovrstnih odpravnin od 1. januarja 2013 dalje.

Dohodki iz delovnega razmerja se po splošnem pravilu v celoti obdavčijo z dohodnino in …

Preberi do konca - Obračun dohodnine in prispevkov od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi od 1.1.2013 dalje

Odpravnina po 188. členu ZUJF in obdavčitev z dohodnino

15.01.2013 0

Prejeli smo vprašanja davčnih zavezancev v zvezi z davčno obravnavo odpravnine po 188. členu Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l.RS, št. 40/12, v nadaljevanju ZUJF). V zvezi s tem smo pridobili pojasnili Ministrstva za pravosodje in javno upravo (v nadaljevanju MPJU) in Ministrstva za finance, ki ju v nadaljevanju povzemamo.

ZUJF v 188. členu ureja prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Skladno s to določbo pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine …

Preberi do konca - Odpravnina po 188. členu ZUJF in obdavčitev z dohodnino

Obračun davkov in prispevkov od odpravnine – izplačilo po panožni kolektivni pogodbi

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje, ki se nanaša na določitev neobdavčenega zneska od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov z vidika upoštevanja zneska, ki delavcu pripada po panožni kolektivni pogodbi.

Pojasnjujemo v nadaljevanju.

Obdavčitev odpravnine iz poslovnega razloga z dohodnino

Po 9. točki prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/2011 – UPB3) se neobdavčen znesek odpravnine določi v višini odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan izplačati na podlagi 109. člena ZDR, …

Preberi do konca - Obračun davkov in prispevkov od odpravnine – izplačilo po panožni kolektivni pogodbi

Davčna obravnava izplačila odpravnine ob delni upokojitvi

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoPrejeli smo vprašanje zavezanca v zvezi z davčno obravnavo izplačila odpravnine ob upokojitvi. V dopisu zavezanec navaja, da je delavec na podlagi 93. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 109/06 s spremembami) pridobil pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega in pravico do delne invalidske pokojnine. Delodajalec želi delavcu, skladno z določili 132. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07), izplačati sorazmerni del …

Preberi do konca - Davčna obravnava izplačila odpravnine ob delni upokojitvi

Odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi – avtonomija pogodbenih strank

30.11.2011 0

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela
Številka: 1001-453/2011-3, Datum: 15.11.2011

V odgovoru na vlogo, v kateri se postavlja vprašanje v zvezi s pravno podlago za določitev odpravnine, uvodoma pojasnjujemo, da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ni pristojno za reševanje konkretnih zadev, podaja pa neobvezna mnenja in pojasnila v zvezi z zakonskimi določbami oziroma določbami izvršilnih predpisov, ki sodijo v delovno področje ministrstva. Za nadzor nad izvajanjem …

Preberi do konca - Odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi – avtonomija pogodbenih strank
1 2