Objavljen drugi javni poziv za vpis v register izvajalcev: programi priprave na samozaposlitev

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeZavod RS za zaposlovanje (Zavod) je danes na spletni strani objavil drugi javni poziv za zunanjih izvajalcev. Poziv vsebuje nov sklop programov priprave na , za katere lahko izvajalci odslej oddajo predloge za vpis v register.

Drugi javni poziv:

Naj spomnimo, da je bil prvi javni poziv za vpis v register objavljen na tej spletni strani 21. 7. 2011. Zajemal je programe institucionalnega usposabljanja (prvi sklop) in programe priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij – NPK (drugi sklop).

Danes objavljeni drugi javni poziv vsebuje že omenjene programe iz prvega poziva, tem pa so dodani še programi priprave na samozaposlitev (nov, tretji sklop programov), ki vključujejo svetovalne intervjuje za presojo kandidatove poslovne ideje in delavnice priprave na samozaposlitev.

To pomeni, da lahko izvajalci na podlagi drugega javnega poziva odslej oddajo predloge za vpis v register:

  • za programe institucionalnega usposabljanja in priprav na preverjanje in potrjevanje NPK na območjih, na katerih se kažejo potrebe po teh programih, pa zanje doslej nismo pridobili izvajalcev ter
  • za programe priprave na samozaposlitev, ki se bodo začeli izvajati v letu 2012.

Opravljeni svetovalni intervju in delavnica za samozaposlitev sta eden od pogojev, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni brezposelni in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, da lahko pridobijo subvencijo za samozaposlitev. Sedanji izvajalci, izbrani po predpisih o javnem naročanju, bodo intervjuje in delavnice izvajali do konca tega leta oziroma do zaključka programa.

Predloge izvajalcev, ki bodo pripravljeni na podlagi prvega javnega poziva (objavljen 21. 7. 2011), bomo upoštevali kot veljavne, če bodo na Zavod posredovani v roku osmih dni od današnje objave novega, drugega javnega poziva za vpis v register (objavljen 12. 10. 2011).

Poglejte si drugi javni poziv za vpis v register.

Več informacij o registru:

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) z letom 2011 določa nov način izbora izvajalcev programov izobraževanja in usposabljanja v okviru aktivne politike zaposlovanja (APZ). Gre za register zunanjih izvajalcev, ki omogoča hitrejše odzivanje na potrebe po znanjih in veščinah na trgu dela.

Z javnim pozivom za vpis v register želimo pridobiti predloge izvajalcev za izvajanje programov, ki so namenjeni brezposelnim in drugim iskalcem zaposlitve, s ciljem, da pridobijo nova znanja in veščine glede na potrebe trga dela. S tem si lahko povečajo možnosti za zaposlitev oziorma samozaposlitev in za uspešen karierni razvoj.

Javni poziv opredeljuje pogoje in dokazila za ugotavljanje in priznavanje sposobnosti zunanjih izvajalcev programov. Poziv je odprt od objave na spletni strani. To pomeni, da lahko izvajalci kadar koli od objave poziva posredujejo predloge za vpis v register. Predloge lahko oddajo osebno ali po pošti na naslov Zavodove Centralne službe v Ljubljani.

Zavod vpiše v register tiste izvajalce, za katere je na podlagi predloga ugotovljeno in odločeno, da izpolnjujejo pogoje, imajo ustrezne reference in predlagajo izvedbo programa v skladu z APZ. S tem je izvajalcem priznana sposobnost za izvajanje programa na določenem območju.

Po vpisu v register Zavod pozove vse registrirane izvajalce k predložitvi ponudbe za izvedbo programa. Na podlagi prejetih ponudb Zavod izbere enega ali več ponudnikov s ponujeno najnižjo ceno. Z izbranimi ponudniki se sklene pogodba o sodelovanju za obdobje največ dveh let.

Skupaj z registrom izvajalcev je objavljen Katalog programov izobraževanja in usposabljanja, ki podrobneje opredeljuje programe, za katere izvajalci na podlagi javnega poziva lahko posredujejo predloge za vpis v register. Katalog se dopolnjuje z novimi programi oziroma izobraževalnimi vsebinami glede na potrebe trga dela. Register zunanjih izvajalcev se dopolnjuje z novimi izvajalci programov APZ.

Register vsebuje tudi poseben del, v katerem so navedeni izvajalci, ki so bili izbrani na podlagi javnega naročila za institucionalno usposabljanje in priprave na NPK v letu 2009 za obdobje do leta 2015, ter izvajalci, ki so bili izbrani na podlagi javnega naročila za svetovalne intervjuje za presojo poslovne ideje in delavnice priprave na samozaposlitev v letu 2010 za obdobje do konca leta 2011. Zavod je te izvajalce za izbrane programe in območja do izteka sklenjenih pogodb že vpisal v posebni del registra brez predhodno posredovanih predlogov za vpis.

Vir: ZRSZ

Sorodni članki: