Spodbuda za zaposlovanje po ZIUPTDSV – zaposlitev v lastnem podjetju

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 13.11.2013 prejelo dopis, v katerem se je zaprosilo za pojasnilo v zvezi z uveljavljanjem za mladih brezposelnih oseb v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva. Postavlja se vprašanje, ali je omenjeno spodbudo mogoče uveljaviti tudi v primeru zaposlitve v lastnem podjetju.

Predvidevamo, da se ima v mislih primer zaposlitve v podjetju, v katerem je oseba hkrati edini lastnik in poslovodna oseba. V kolikor je temu tako, potem pojasnjujemo, da Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (Uradni list RS, št. 63/13 – ) za takšen primer ne vsebuje morebitnih omejitev glede možnosti uveljavljanja oprostitve plačila prispevkov delodajalca za obvezna socialna zavarovanja.

V skladu z drugim odstavkom 73. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/23 (78/13-popr); v nadaljevanju: ZDR-1) se v primeru, ko se pogodba o zaposlitvi sklene med poslovno osebo in družbo, katere edini lastnik je ta poslovodna oseba, oziroma zavodom, katerega edini ustanovitelj je ta poslovna oseba, takšno razmerje lahko šteje kot delovno razmerje. Glede na navedeno bi bilo mogoče ob predpostavki izpolnjevan vseh pogojev iz ZIUPTDSV (tako na strani brezposelne osebe kot na strani delodajalca) ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas v lastnem podjetju uveljaviti tudi olajšavo iz navedenega zakona.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Direktorat za trg dela in zaposlovanje
Številka: 1101-229/2013-2
Datum: 20.11.2013

Sorodni članki: