Rok za predložitev obračuna DOHDej in uvrstitev v zavarovalno osnovo

V elektronski pošti se navaja, da je zavezanca davčni urad pozval, da mora obračun prispevkov za socialno varnost za mesec april 2012 popraviti in obračunati prispevke po novi zavarovalni osnovi. Glede na to, nas prosi za odgovor na vprašanje, ali je ravnal pravilno, ko je postopek razvrstitve v novo zavarovano osnovo opravil v obračunu prispevkov za socialno varnost za zasebnike v mesecu maju 2012, ker je davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2011 oddal 2.4.2012, kar se je letos štelo za pravočasno predložitev.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

V obračunu prispevkov za socialno varnost za mesec april 2012 se je ravnalo nepravilno, ker se je upoštevalo staro zavarovalno osnovo. Navedeni obračun je zavezanec dolžan popraviti in obračunati prispevke za socialno varnost po novi zavarovalni osnovi.

Skladno z drugim odstavkom 9. člena Pravilnika o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove davčnega obračuna (Uradni list RS, št. 49/06 in 38/07) se uvrstitev v zavarovalno osnovo na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti določi za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun predložen davčnemu organu.

Rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti je urejen v Zakonu o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4 in 32/12). Ta zakon v 297. členu določa, da mora davčni zavezanec predložiti davčni obračun davčnemu organu najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. V letošnjem letu se je ta rok iztekel na soboto, to je dan, ko se pri organu ne dela. V skladu z drugim odstavkom 45. člena ZDavP-2 se v primeru, če je zadnji dan zakonsko predpisanega roka nedelja, državni praznik ali kak drug dan, ko se pri organu ne dela, rok za izpolnitev obveznosti izteče s pretekom prvega naslednjega delovnika, če ni s tem zakonom ali z zakonom o obdavčenju določeno drugače. To pomeni, da se je v letošnjem letu rok za predložitev davčnega obračuna iztekel v ponedeljek, 2. aprila 2012.

V zvezi z navedenim pojasnjujemo, da iztek navedenega zakonskega roka za predložitev davčnega obračuna v mesecu aprilu ne vpliva na morebitno drugačno uvrstitev v zavarovalno osnovo, kar pomeni, da se v takšnih primerih od nove zavarovalne osnove prispevki prvič obračunajo in plačajo za mesec april. Ureditev prestavitve izteka roka v 45. členu ZDavP-2 je namenjena zgolj temu, da lahko zavezanec pravočasno izpolni obveznosti tudi v primeru, ko se na dan izteka roka pri davčnemu organu ne dela. Nikakor pa zgolj predložitev obračuna na dan izteka roka, ki je bil prestavljen skladno z navedenim pravilom, torej v mesecu aprilu, ne more imeti takšnih učinkov, ki bi povzročili, da bi bil zavezanec v zavarovalno osnovo razvrščen drugače, kot če bi obračun predložil npr. 30. marca.

V skladu z navedenim, davčni organ pri razvrščanju v zavarovalne osnove upošteva stališče, da je z določbo 45. člena ZDavP-2 urejen le način štetja rokov za primer, ko se pri organu ne dela, ter da prestavitev roka na tej podlagi ne vpliva na uvrstitev v zavarovalno osnovo. Podaljšanje roka je namenjeno davčnemu zavezancu, da v takem primeru s predložitvijo obračuna ne pride v zamudo, pri uvrstitvi v zavarovalno osnovo pa se v takem primeru šteje, da je davčni zavezanec predložil davčni obračun na zadnji dan zakonskega roka, določenega v 297. členu ZDavP-2.

Vir:
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Generalni davčni urad
Številka: 4212-10515/2012-2 (01-610-03)
Datum: 24.12.2012

Sorodni članki: