Davčne blagajne – podrobnejši opis predvidenih novosti

davcna_blagajnaZ vzpostavitvijo sistema davčnih blagajn po predlogu, ki ga je dne 7. 5. 2015 potrdila Vlada, bodo blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS (finančna uprava).

Finančna uprava bo potrdila in shranila podatke o računih pri gotovinskem poslovanju v postopku njihove izdaje v realnem času. Postopek davčnega potrjevanja računov bo skupaj z veljavnima 38. in 31. a členoma Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) tvoril sistem, ki bo omogočal sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi ter omejil sivo ekonomijo.

Po predlogu novega zakona o davčnem potrjevanju računov bo predpisana obveznost izvajanja postopka potrjevanja računov pri gotovinskem poslovanju za davčne namene, določeni bodo zavezanci za izvajanje postopka potrjevanja računov in postopek potrjevanja računov, vsebina računa za namene izvajanja postopka potrjevanja računov, tehnične zahteve, obveznost prevzema izdanega računa pri gotovinskem poslovanju za kupca in nadzor nad izvajanjem zakona.

Predvidene so tudi rešitve v primeru nezmožnosti povezave elektronske naprave zavezanca s centralnim informacijskim sistemom finančne uprave, kot tudi za primere, ko zavezanec izdaja račune pri gotovinskem poslovanju na območjih, kjer ni omogočena povezava na internet oziroma GPRS.
Zavezanec bo moral tako ob vsaki dobavi blaga in storitev za plačilo z gotovino izdati račun prek elektronske naprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje in omogoča izvedbo postopka potrjevanja računa, in ga izročiti kupcu blaga oziroma naročniku storitve. Račun bo moral izdati najpozneje ob prejemu gotovine. Zavezanec bo moral na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun.

Kupec blaga oziroma prejemnik storitve bo mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega ali tržnega organa v skladu z zakonom, ki ureja tržno inšpekcijo.

Z namenom razbremenitve malih zavezancev, ki izdajajo le manjše število računov, bo finančna uprava omogočila izdajanje računov s pomočjo aplikacije na portalu eDavki. Prav tako je predlagatelj zakona omogočil prehodno obdobje, v katerem bodo lahko zavezanci izdajali račune iz vezane knjige računov, ki jih bo potrebno v desetih dneh od izdaje potrditi preko aplikacije na portalu eDavki.
Kupec bo lahko za vse izdane račune preveril, ali so bili ti ustrezno prijavljeni finančni upravi. To bo lahko storil preko posebne mobilne aplikacije ali preko spletne strani finančne uprave. Sistem bo tako omogočal dvojno kontrolo izdanih računov, prek finančne uprave in prek kupca.

Z namenom zmanjšanja tveganja neizdajanja računov bomo posebno pozornost namenili tudi vzpodbujanju potrošnikov k jemanju računov. Zato je vzporedno z uvedbo davčnih blagajn predvideno tudi organiziranje posebne nagradne igre.

Proizvajalec, dobavitelj ali vzdrževalec računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema za izdajo računov zavezancem ne bo smel zagotoviti ali omogočiti uporabe računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema, ki omogoča izdajo računov in kopij računov v nasprotju z določbami predlaganega zakona.

Za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona je bo pristojna finančna uprava. V delu nadzora nad pravočasnostjo izdaje računa, objave obvestila o obveznosti izdaje računa, izročitve računa kupcu in obveznosti kupca, da račun hrani pa je za nadzor pristojen tudi Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

Če bo finančna uprava v postopku nadzora ugotovila, da zavezanec krši določbe o izvajanju postopka potrjevanja računov, mu bo lahko z odločbo prepovedala opravljanje dejavnosti do odprave razlogov za prepoved. Pritožba na odločbo ne bo zadržala njene izvršitve ter izreka globe za prekrške.
Globe predvidene za kršitve so od 2.000 do 50.000 eurov, za samostojne podjetnike posameznike od 1.500 do do 25.000 eurov in za srednje in velike gospodarske družbe od 5.000 do 75.000 eurov. Višje globe so predpisane za prekrške, ki so opredeljeni kot hujši prekrški in še višje globa za posebej hude prekrške.

V roku enega meseca od dneva uveljavitve tega zakona bo sprejet tudi podzakonski predpis, ki bo natančneje urejal določene vsebine zakona. Hkrati bo treba spremeniti tudi Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter o vsebini, obliki načinu in rokih za predložitev podatkov.

Uveljavitev zakona je predvidena naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, izvajanje postopka potrjevanja računov je obvezno od 2. januarja 2016 dalje. Samo izvajanje postopka potrjevanja računov in s tem v skladu s tem zakonom, bo mogoča že s 1. decembrom 2015. Z enomesečnim prehodnim obdobjem se želi zavezancem omogočiti lažji prehod na nov način izdajanja računov v skladu s tem zakonom.
Finančna uprava bo zainteresirano javnost sproti obveščala o novostih in morebitnih spremembah. Glede na to, da so povezani dokumenti še v pripravi, bodo sproti dopolnjevali tudi ostale vsebine.
Vir: FURS

Sorodni članki: