Dobro ime

je gospodarska kategorija, ki je predstavljena v bilanci stanja med neopredmetenimi sredstvi, in ima v računovodskih izkazih nekaterih podjetij zelo visoke vrednosti. Dobro ime je torej neopredmeteno sredstvo podjetja, ki se bistveno razlikuje od ostalih sredstev podjetja. Ni ga možno prodati samega zase. Je ”računska” kategorija, ki je posledica računovodskega vrednotenja sredstev in obveznosti v okviru prevzema posla ali podjetja po njihovi pošteni vrednosti.

Dobro ime nastane kot posledica dobrega odnosa med poslovanjem in strankami podjetja. Kupljeno dobro ime je izkazano v bilanci stanja, ker so bila za njegovo pridobitev izdana določena sredstva. Dobro ime (goodwill) predstavlja prihodnje gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstev, ki jih ni mogoče posamezno opredeliti in pripoznati ločeno. Dobro ime je le eno izmed neopredmetenih sredstev, ki se računovodsko pripoznajo v izkazih prevzemnika v okviru poslovnih kombinacij.

Poleg dobrega imena se pripoznajo tudi druga neopredmetena sredstva, ki morajo izpolniti določene pogoje. Sredstvo mora biti ločljivo, torej da ga je mogoče ločiti ali oddvojiti od podjetja in prodati, prenesti, dati zanj licenco, ga dati v najem ali zamenjati, bodisi posamično ali skupaj s povezano pogodbo, sredstvom ali dolgom ali izhajati iz pogodbenih ali drugih pravnih pravic, ne glede na to, ali so te pravice prenosljive ali ločljive od podjetja oziroma od drugih pravic in obveznosti.

Knjiženje dobrega imena je zadnja faza, ki jo opravijo računovodje v okviru poslovnih kombinacij. Vendar pa ugotavljanje dobrega imena ni delo računovodij. Računovodenje poslovnih kombinacij zahteva vključitev ocenjevalcev vrednosti podjetij kot tudi ocenjevalcev (specialistov) za oceno posameznih sredstev in obveznosti podjetja.

Davčna obravnava dobrega imena je za davčne zavezance v Sloveniji ugodna. Mnoge države namreč odhodkov iz naslova oslabitve dobrega imena ne pripoznavajo pri izračunu obdavčljivega dobička.

Dobro ime je v izkazih prevzemnika vedno izkazano kot razlika med nakupno ceno in prevzemnikovim vrednotenjem pridobljenih neto sredstev.

Sorodni članki: