Dobro ime

06.07.2009 0

Dobro ime je gospodarska kategorija, ki je predstavljena v bilanci stanja med neopredmetenimi sredstvi, in ima v računovodskih izkazih nekaterih podjetij zelo visoke vrednosti. Dobro ime je torej neopredmeteno sredstvo podjetja, ki se bistveno razlikuje od ostalih sredstev podjetja. Ni ga možno prodati samega zase. Je ”računska” kategorija, ki je posledica računovodskega vrednotenja sredstev in obveznosti v okviru prevzema posla ali podjetja po njihovi pošteni vrednosti.

Dobro ime nastane kot posledica dobrega odnosa med poslovanjem in strankami podjetja. Kupljeno …

Preberi do konca - Dobro ime

Neopredmetena sredstva

Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično ne obstaja. Praviloma je neopredmeteno dolgoročno sredstvo. Neopredmetena sredstva, katerih posamične vrednosti ne presegajo 5oo EUR, se lahko štejejo kot strošek v obdobju, v katerem jih podjetje pridobi.

Neopredmetena osnovna sredstva so le tista neopredmetena dolgoročna sredstva, ki soustvarjajo poslovne zmogljivosti in niso zgolj postavke dolgoročnih časovnih razmejitev (patenti, licence, blagovne znamke in podobno).

Za pripoznanje posameznega sredstva kot neopredmetenega sredstva morata biti izpolnjena dva pogoja in za nekatere …

Preberi do konca - Neopredmetena sredstva