Financiranje poslovanja I.

Začenjamo serijo prispevkov, v katerih si bomo podrobneje pogledali poslovanja in njegovo obvladovanje. V prvem članku se bomo posvetili posvlonim financam in finančni funkciji.

POSLOVNE IN FINANČNA FUNKCIJA

Začetek podjetja je treba iskati v financah, kajti prav vlaganje kapitala ob določeni stopnji tveganja je praviloma uspešnejše v smislu povečanja premoženja, kot če bi kapital vlagali v čiste finančne posle.

Osnove finančnega managementa

Finančna politika podjetja je določanje temeljnih finačnih ciljev v podjetju ter iskanje sredstev in metod za njihovo doseganje, pri čemer se finančna politika uresničuje s finančnim upravljanjem in vodenjem strategije in taktike financiranja podjetja.

je ožje določanje finančnih ciljev ter smeri delovanja in uporabe finančnih sredstev in virov v smislu njihove lokacije za doseganje finančnih ciljev v dolgem roku.

Usklajenost finančne strategije s strategijo podjetja se kaže v:

 • usklajenosti finančne in nabavne funkcije,
 • usklajenosti finančne in proizvodne funkcije,
 • usklajenosti finančne in prodajne funkcije,
 • usklajenosti proizvodne in prodajne funkcije s finančnega vidika,
 • preglednosti finančne strategije in njene podpore strategiji podjetja.

Dolgoročno določanje finančnih ciljev je doseganje donosnega poslovanja in obvladovanje tveganja poslovanja, zagotovitev optimalne finančne strukture in določanje premišljene strategije ustvarjanja bogastva podjetja za lastnike in druge interesne udeležence v poslovanju podjetja.

je konkretno določanje opravil, nalog, ukrepov in metod za uresničitev temeljnih finančnih ciljev v kratkem roku (ohraniti in povečati finančno moč podjetja).

Za doseganje ciljev je zelo pomembna , ki predstavlja osnove za oblikovanje finančne politike ter njenih strateških in taktičnih odločitev za kratek rok.

Proizvodnja izdelkov je odvisna od uporabe dobrin in storitev. Za njihovo nabavo oziroma naročilo potrebuje podjetje finančna sredstva (denar). Ločimo dva pojma:

 • financiranje (pridobivanje potrebnih finančnih sredstev) in
 • (uporaba finančnih sredstev).

Naloge finančnega managementa

Naloge finančnega managementa lahko strnemo v:

 • v katero donosno obliko naložbe usmeriti finančna sredstva,
 • kako zagotoviti čim manjše tveganje,
 • kako zagotoviti likvidnost in plačilno sposobnost,
 • kako naj doseže primerno stopnjo poslovne neodvisnosti podjetja in
 • kako zagotoviti možnost ohranjanja vrednosti v nestabilnih razmerah gospodarjenja.

Obseg podpore financ rasti poslovanja mora biti opredeljena:

 • jasna politika financiranja posameznih programov,
 • jasna politika financiranja kupcev posameznih skupin izdelkov (storitev) ali posamezne vrste kupcev,
 • vrste finančnih storitev v podporo prodaji.

Strategija poslovodstva pri obvladovanju in doseganju finančnih ciljev:

 • preglednost in spremljanje uspešnosti posameznih poslovnih funkcij s finančnega vidika,
 • preglednost in spremljanje programov in/ali centrov odgovornosti s finančnega vidika,
 • razvitost kratkoročnega in dolgoročnega finančnega načrtovanja podjetja,
 • uveljavljenost in uporaba finančnih sodil pri odločanju v poslovanju,.

Podjetja danes poslujejo v razmerah tržnega gospodarstva, zato morajo težiti k zadovoljevanju potreb porabnikov ob ustvarjanju dobička. To zahteva, da so podjetja tržno usmerjena, da z okoljem komunicirajo, nanj vplivajo ter sprejemajo njegove vplive. Potrebno je voditi takšno politiko in strategijo poslovanja, ki bo uresničevala končni cilj – zadovoljiti in obdržati kupca svojih izdelkov, blaga ali storitev.

Obvladovanje in uporaba informacij iz finančnega okolja

Potrebno je odgovoriti na naslednja vprašanja:

 • Katere temeljne informacije iz okolja zbira podjetje za potrebe financiranja?
 • Kako je zbiranje standardizirano?
 • katere temeljne informacije podjetje daje okolju in kakšna je politika informiranja javnosti?
 • Kakšna je politika do finančnih inštitucij v okolju?

Organiziranost finančne funkcije

Organiziranost finančne funkcije zajema naslednja področja:

 • jasno določene naloge, struktura in obseg finančne funkcije v podjetju,
 • opredeljene katere so naloge, pristojnosti in odgovornosti za dela, ki se opravljajo zunaj finančne službe,
 • jasno opredeljen sistem kratkoročnega in dolgoročnega načstovanja,
 • opredeljena mora biti učinkovitost, uspešnost in stopnja razvitosti delovanja finančne funkcije,
 • opredeljena normativna urejenost, pristojnosti in odgovornosti finančne službe.

Sorodni članki:

Komentiraj

Komentiraj