Knjiženje amortizacije

Danes nas zanima na katerih kontih prikazujemo obračunano amortizacijo.

V skladu s priporočenim kontnim načrtom – Kontnim okvirom za gospodarske družbe, katerega je izdal Slovenski inštitut za revizijo, v gospodarskih družbah izkazujemo stroške amortizacije v skupini 43.

V tej skupini se izkazuje neopredmetenih sredstev, zgradb, opreme in nadomestnih delov, drobnega inventarja in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Ločeno se izkazuje naložbenih nepremičnin, vrednotenih po nabavni vrednosti.

Obračunano amortizacijo knjižimo torej:

 • v breme ustreznih konto skupine 43 :
  • 430 – Amortizacija neopredmetenih sredstev
  • 431 – Amortizacija zgradb
  • 432 – Amortizacija opreme in nadomestnih delov
  • 433 – Amortizacija drobnega inventarja
  • 434 – Amortizacija drugih opredmetenih osnovnih sredstev
  • 435 – Amortizacija naložbenih nepremičnine
 • ter v dobro ustreznih kontov popravkov vrednosti v razredu 0
  • 19 – Oslabitev vrednosti naložbenih nepremičnin
  • 032 – Popravek vrednosti zemljišč zaradi amortiziranja (kamnolomi, odlagališča odpadkov)
  • 035 – Popravek vrednosti zgradb zaradi amortiziranja
  • 050 – Popravek vrednosti opreme in nadomestnih delov zaradi amortiziranja
  • 051 – Popravek vrednosti drobnega inventarja zaradi amortiziranja
  • 053 – Popravek vrednosti bioloških sredstev
  • 055 – Popravek vrednosti drugih opredmetenih osnovnih sredstev zaradi amortiziranja

Vir:

Sorodni članki: